Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

Kontakt

  • Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Profesor


Kde ma nájdete:

Kancelária:
238

Telefón:
048 446 3238

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok16:50 - 17:50
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Študent má povinnosť vopred sa nahlásiť pedagógovi na konzultáciu alebo vopred si dohodnúť presný termín konzultácie prostredníctvom sekretariátu katedry alexandra.rysova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1998 až 2001 bol generálnym riaditeľom sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Ministerstva vnútra SR V rokoch 2005 až 2007 bol prvý prorektor Bratislavskej školy práva. Od 01.05.2007 do 31.8.2016 bol dekanom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy (do 31.08.2010 Bratislavskej vysokej školy práva). Od 01. 05. 2016 je hosťujúcim profesorom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 1994 bol na návrh vlády prezidentom SR vymenovaný do hodnosti generála. Za svoju služobnú činnosť bol ocenený najvyššími vyznamenaniami rezortu Ministerstva vnútra SR a Ministerstva vnútra ČR. Za svoju vedecko-pedagogickú činnosť bol ocenený Akadémiou PZ v Bratislave a Bratislavskou vysokou školou práva. V rokoch 1996 – 1998 absolvoval tri týždňové zahraničné stáže na PFA Münster v Nemecku k problematike organizovaného zločinu a zefektívnenia práce polície pri odhaľovaní a dokumentovaní tohto druhu kriminality. Podieľal sa na legislatívnych prácach v komisií pre trestné právo legislatívnej rady vlády ČSFR (1990-1992) a komisií pre rekodifikáciu trestného práva MS SR (1993-1999). Od vzniku Bratislavskej vysokej školy práva (teraz Paneurópskej vysokej školy) bol garantom bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore 3. 4. 1 Právo a od roku 2006 - 2018 aj garantom doktorandského štúdia v odbore 3. 4. 7 Trestné právo. Vedeckú a publikačnú činnosť orientoval najmä na otázky organizácie vyšetrovania, prípravného konania, koncepčné otázky zefektívnenia trestného konania, dokazovania a nových dôkazných prostriedkov zasahujúcich do ľudských práv a slobôd, ako i problematiky organizovaného zločinu. Je autorom, resp. spoluautorom desiatich monografií, viacerých učebníc (Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Kriminalistika, Kriminológia), vysokoškolských učebných textov, niekoľkých desiatok štúdií a odborných článkov v odborných časopisoch publikovaných v SR i v zahraničí. Spolupodieľal sa na riešení dvoch vedecko-výskumných úloh na Akadémií PZ v Bratislave (Krádeže vlámaním do bytov, Konštituovanie policajnej vedy). Bol vedúcim riešiteľského tímu čiastkovej vedeckej výskumnej úlohy na Ústave štátu a práva SAV „Právne aspekty činnosti polície v boji proti kriminalite v európskej dimenzii“, ktorá bola úspešné ukončená záverečnou oponentúrou. Na Fakulte práva BVŠP bol členom riešiteľského tímu výskumnej úlohy, ktorej výstup bol v roku 2008 publikovaný vo forme monografie: „Stav a prognóza vývoja kriminality v strednej a východnej Európe“. Spolupracoval s Max-Planck-Institute für ausländisches und internationales Strafrecht vo Freiburgu na dvoch vedecko-výskumných projektoch (Trestná zodpovednosť v súvislosti so zmenami spoločensko-politického systému, 1996 a Detencia, 2009). Na vysokej škole Karlovy Vary bol riešiteľom výskumných úloh: Kriminalita související s informačními a komunikačními technologiemi a Identifikace osob na základě projevu lokomce člověka. V rokoch 2013-2017 bol vedúcim riešiteľského tímu  na Fakulte práva PEVŠ projektu podporovaného APVV: „Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach SR“. V súčasnosti je riešiteľom výskumného projektu APVV (2015-2019) na základe zmluvy APVV-15-0272. Pedagogické aktivity sú orientované najmä na predmet Trestné právo hmotné a Trestné právo procesné, ako i Kriminalistika a Kriminológia, v ktorých zabezpečoval vyučovací proces vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia na Fakulte práva PEVŠ v Bratislave. Každoročne je predsedom komisie pre štátne skúšky z predmetu Trestné právo, členom komisií pre obhajobu dizertačných prác, členom komisií pre habilitačné konanie a členom komisií pre vymenúvacie konanie za profesora na právnických fakultách v Slovenskej i Českej republike. Je predsedom komisie pre právne vedy, pre obhajoby doktorských dizertačných prác Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (od 1. 4. 2016). Je členom vedeckých rád na štyroch vysokých školách (Policejní Akademie v ČR v Prahe, Akadémia PZ v Bratislave, Paneurópska vysoká škola, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach). Je členom redakčnej rady časopisu Kriminalistika v Prahe, Trestní právo v Prahe, časopisu Policajná teória a prax v Bratislave a časopisu Forenzní vědy, právo, kriminalistika v Prahe. Je členom Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu so sídlom v Žiline. Je členom správnej rady Nadácie Academia Nova v Bratislave. Je členom Odborného orgánu hodnotiteľov Radu pre výskum, vývoj a inovácie. Od roku 2018 je interným členom Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Kontaktný formulár

=
238
048 446 3238
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela