Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

Kontakt

  • Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Profesor


Kde ma nájdete:

Kancelária:
161

Telefón:
048 446 3161

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda08:00 - 11:00
Štvrtok-
Piatok-
Na konzultačné hodiny je potrebné sa nahlásiť e-mailom a dohodnúť sa na konkrétnom termíne. Konzultačné hodiny sa môžu uskutočniť aj v iné pracovné dni a stanovené hodiny, či už prezenčne na Prf UMB alebo on line formou prostredníctvom Microsoft Team.

Profesijná charakteristika

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1998 až 2001 bol generálnym riaditeľom sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Ministerstva vnútra SR V rokoch 2005 až 2007 bol prvý prorektor Bratislavskej školy práva. Od 01.05.2007 do 31.8.2016 bol dekanom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy (do 31.08.2010 Bratislavskej vysokej školy práva). Od 01. 05. 2016 je hosťujúcim profesorom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 1994 bol na návrh vlády prezidentom SR vymenovaný do hodnosti generála. Za svoju služobnú činnosť bol ocenený najvyššími vyznamenaniami rezortu Ministerstva vnútra SR a Ministerstva vnútra ČR. Za svoju vedecko-pedagogickú činnosť bol ocenený Akadémiou PZ v Bratislave a Bratislavskou vysokou školou práva. V rokoch 1996 – 1998 absolvoval tri týždňové zahraničné stáže na PFA Münster v Nemecku k problematike organizovaného zločinu a zefektívnenia práce polície pri odhaľovaní a dokumentovaní tohto druhu kriminality. Podieľal sa na legislatívnych prácach v komisií pre trestné právo legislatívnej rady vlády ČSFR (1990-1992) a komisií pre rekodifikáciu trestného práva MS SR (1993-1999). Od vzniku Bratislavskej vysokej školy práva (teraz Paneurópskej vysokej školy) bol garantom bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore 3. 4. 1 Právo a od roku 2006 - 2018 aj garantom doktorandského štúdia v odbore 3. 4. 7 Trestné právo. Vedeckú a publikačnú činnosť orientoval najmä na otázky organizácie vyšetrovania, prípravného konania, koncepčné otázky zefektívnenia trestného konania, dokazovania a nových dôkazných prostriedkov zasahujúcich do ľudských práv a slobôd, ako i problematiky organizovaného zločinu. Je autorom, resp. spoluautorom desiatich monografií, viacerých učebníc (Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Kriminalistika, Kriminológia), vysokoškolských učebných textov, niekoľkých desiatok štúdií a odborných článkov v odborných časopisoch publikovaných v SR i v zahraničí. Spolupodieľal sa na riešení dvoch vedecko-výskumných úloh na Akadémií PZ v Bratislave (Krádeže vlámaním do bytov, Konštituovanie policajnej vedy). Bol vedúcim riešiteľského tímu čiastkovej vedeckej výskumnej úlohy na Ústave štátu a práva SAV „Právne aspekty činnosti polície v boji proti kriminalite v európskej dimenzii“, ktorá bola úspešné ukončená záverečnou oponentúrou. Na Fakulte práva BVŠP bol členom riešiteľského tímu výskumnej úlohy, ktorej výstup bol v roku 2008 publikovaný vo forme monografie: „Stav a prognóza vývoja kriminality v strednej a východnej Európe“. Spolupracoval s Max-Planck-Institute für ausländisches und internationales Strafrecht vo Freiburgu na dvoch vedecko-výskumných projektoch (Trestná zodpovednosť v súvislosti so zmenami spoločensko-politického systému, 1996 a Detencia, 2009). Na vysokej škole Karlovy Vary bol riešiteľom výskumných úloh: Kriminalita související s informačními a komunikačními technologiemi a Identifikace osob na základě projevu lokomce člověka. V rokoch 2013-2017 bol vedúcim riešiteľského tímu  na Fakulte práva PEVŠ projektu podporovaného APVV: „Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach SR“. V súčasnosti je riešiteľom výskumného projektu APVV (2015-2019) na základe zmluvy APVV-15-0272. Pedagogické aktivity sú orientované najmä na predmet Trestné právo hmotné a Trestné právo procesné, ako i Kriminalistika a Kriminológia, v ktorých zabezpečoval vyučovací proces vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia na Fakulte práva PEVŠ v Bratislave. Každoročne je predsedom komisie pre štátne skúšky z predmetu Trestné právo, členom komisií pre obhajobu dizertačných prác, členom komisií pre habilitačné konanie a členom komisií pre vymenúvacie konanie za profesora na právnických fakultách v Slovenskej i Českej republike. Je predsedom komisie pre právne vedy, pre obhajoby doktorských dizertačných prác Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (od 1. 4. 2016). Je členom vedeckých rád na štyroch vysokých školách (Policejní Akademie v ČR v Prahe, Akadémia PZ v Bratislave, Paneurópska vysoká škola, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach). Je členom redakčnej rady časopisu Kriminalistika v Prahe, Trestní právo v Prahe, časopisu Policajná teória a prax v Bratislave a časopisu Forenzní vědy, právo, kriminalistika v Prahe. Je členom Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu so sídlom v Žiline. Je členom správnej rady Nadácie Academia Nova v Bratislave. Je členom Odborného orgánu hodnotiteľov Radu pre výskum, vývoj a inovácie. Od roku 2018 je interným členom Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Kontaktný formulár

=
161
048 446 3161
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB