print

Alumni klub

ALUMNI KLUB je voľným združením absolventov Právnickej fakulty UMB bez právnej subjektivity. Členstvo v klube je dobrovoľné, bezplatné.

Alumni-umbPRF logo

Vážení absolventi,

v máji roku 2018 bol na Právnickej fakulte UMB (ďalej aj ako „Prf UMB“) založený Alumni Klub, združujúci jej absolventov na báze dobrovoľnosti.

Alumni Klub má fungovať ako platforma na udržiavanie vzťahu PrF UMB s jej absolventmi a vytvárať príležitosti na odborno-spoločenské stretnutia. Cieľom Alumni Klubu je prehlbovanie väzieb s Alma mater a jej absolventmi, ako aj medzi absolventmi navzájom.

Pripravujeme pre Vás atraktívny členský program, budeme Vás informovať o zaujímavých podujatiach na UMB – konferenciách, okrúhlych stoloch, kurzoch, seminároch zahraničných lektorov, sympóziách a iných, ktoré môžu pomôcť Vášmu profesijnému a osobnostnému rastu.

Registráciou získate možnosť najnovších poznatkov v právnej vede a výskume, získate priestor pre odborné diskusie a možnosti aktívnej participácie na podujatiach organizovaných Právnickou fakultou UMB, ale aj samotnou Univerzitou Mateja Bela.

 

Alumni foto 1  Alumni foto 2

 

 

Štatút alumni klubu

 

  

Prihlásenie do Alumni klubu:

Pre prihlásenie použite Váš e-mail a heslo, ktoré ste použili pri registrácii.

Zaregistrujte sa a získajte informácie o našom Alumni klube.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela