print

Štatút alumni klubu

Čl.1.
Postavenie Alumni klubu

 • Alumni klub Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela pôsobí pri Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela (ďalej aj ako PrF UMB) ako dobrovoľné a bezplatné združenie absolventov  PrF UMB (ďalej len „Alumni klub“).
 • Alumni klub bol zriadený rozhodnutím dekana PrF UMB zo dňa 09.05.2018.
 • Alumni klub je dobrovoľným združením absolventov PrF UMB, ktoré nemá právnu subjektivitu.

 

Čl. 2.
Členstvo v Alumni klube

 • Členstvo v Alumni klube je dobrovoľné a bezplatné.
 • Členstvo v Alumni klube vzniká registráciou absolventa PrF UMB na portáli PrF UMB v sekcii Alumni klub na adrese www.prf.umb.sk.
 • Absolventom PrF UMB je osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a ktorá absolvovala na PrF UMB vysokoškolské štúdium bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského študijného programu, prípadne získala akademický titul doktor práv (JUDr.) v rigoróznom konaní na PrF UMB, alebo získala vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor v habilitačnom alebo inauguračnom konaní na PrF UMB.
 • Členstvo v Alumni klube zaniká:
  • doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa členstva na korešpondenčnú adresu PrF UMB,
  • vylúčením člena rozhodnutím dekana PrF UMB na základe takého konania člena, ktoré poškodzuje dobré meno PrF UMB alebo Alumni klubu, nie je zlučiteľné s právom, s dobrými mravmi alebo s vnútornými predpismi PrF UMB,
  • právoplatným odsúdením člena za úmyselný trestný čin,
  • smrťou člena.
 • Alumni klub vedie zoznam členov Alumni klubu. Jeho vedenie zabezpečuje prostredníctvom elektronickej databázy administratívny zamestnanec PrF UMB pod vedením a dohľadom pracovníka povereného dekanom PrF UMB.
 • Člen Alumni klubu registráciou na portáli PrF UMB www.prf.umb.sk a svojim súhlasom s registráciou a prijatím za člena Alumni klubu zároveň udeľuje PrF UMB súhlas so spracovaním svojich osobných údajov potrebných na vedenie zoznamu členov Alumni klubu podľa odseku 2.4 v rozsahu, v akom ich PrF UMB prostredníctvom elektronickej databázy poskytne.

 

Čl.3.
Práva členov Alumni klubu

 • Členovia Alumni klubu sú prostredníctvom portálu PrF UMB e-mailom pravidelne informovaní o aktivitách a podujatiach na fakulte.
 • Členovia Alumni klubu majú právo zúčastňovať sa vedecko-výskumných seminárov, spoločenských a popularizačných podujatí fakulty, vzdelávacích aktivít a iných činností a aktivít, ktoré fakulta realizuje v súlade s článkom 4. Štatútu Alumni klubu.

 

Čl. 4.
Činnosť a aktivity Alumni klubu

 • Alumni klub svoju činnosť zameriava najmä na:
  • vytváranie a posilňovanie väzieb medzi PrF UMB a medzi absolventmi fakulty navzájom a posilňovanie pocitu súdržnosti absolventov fakulty,
  • vytváranie platforiem pre komunikáciu medzi PrF UMB a absolventami a medzi absolventami navzájom a zintenzívnenie vzájomnej spolupráce
  • podporu pri organizovaní stretnutí absolventov PrF UMB na pôde fakulty,
  • pomoc absolventom s uplatnením sa na trhu práce,
  • získavanie spätnej väzby od absolventov za účelom skvalitnenia výskumných a pedagogických procesov na fakulte,
  • organizovanie odborno-spoločenských podujatí s aktívnou účasťou absolventov PrF UMB pre podporu činnosti PrF UMB a jej absolventov,
  • organizovanie odborno-spoločenských podujatí s aktívnou účasťou absolventov PrF UMB pre podporu celoživotného vzdelávania absolventov PrF UMB,
  • podporu absolventov PrF UMB v rámci ich profesionálneho zamerania a aktivít,
  • podporu činnosti PrF UMB,
  • asistenciu a odbornú pomoc PrF UMB pri vydávaní publikácií pre členov Alumni klubu a absolventov PrF UMB,
  • organizovanie komunikačných aktivít voči členom Alumni klubu a iným absolventom PrF UMB.
 • PrF UMB môže po vzájomnej dohode poskytnúť priestory na činnosť a aktivity spojené s funkciou Alumni klubu.
 • Administratívnu podporu fungovaniu Alumni klubu zabezpečuje útvar dekanátu PrF UMB, ktorý určí dekan. Dekan môže písomne poveriť člena Alumni klubu alebo zamestnanca PrF UMB plnením úloh tajomníka Alumni klubu.

 

Čl. 5.
Záverečné ustanovenia

 • Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania.

 

 

V Banskej Bystrici dňa 09.05.20018

 

Doc. Dr. Iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Dekan PrF UMB

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela