Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácie pre uchádzačov doktorandského štúdia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z.).
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Súčasťou prihlášky na DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (3. stupeň) je:

  • štruktúrovaný životopis;
  • overené fotokópie dokladov o absolvovaní magisterského štúdia v študijnom odbore právo (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp. jazykových diplomov);
  • priemery študijných výsledkov za magisterské štúdium;
  • zoznam doteraz publikovaných (napr. knihy, články, príručky a pod.) aj nepublikovaných odborných a vedeckých prác (príp. odborné posudky týchto prác a ostatné doklady hodné zreteľa napr. diplomy z konferencií ŠVOČ, doklady o absolvovaných odborných kurzoch a pod.);
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu cca 5 normostrán (témy dizertačných prác sa nachádzajú v prílohe);
  • ústrižok o zaplatení poplatku.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium. Viac informácií nájdete na https://www.umb.sk/studium/informacie/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici