Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Štát a právo

 Časopis Štát a právo je vedecko-teoretickým časopisom pre otázky vedy o štáte a práve, právnej histórie a jednotlivých právnych odvetví právnej praxe. Je vydávaný 4x ročne. Je určený predovšetkým vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom, študentom doktorandského štúdia na právnických fakultách, ako aj širokej právnickej verejnosti pôsobiacej v právnej praxi a v štátnych a samosprávnych orgánoch. Uverejňuje pôvodné štúdie a články z rôznych odvetví práva, informácie, diskusie, analýzy, správy z vedeckého života, recenzie a anotácie, ako aj správy k životným jubileám významných predstaviteľov vied o štáte a práve, taktiež z medzinárodných konferencií a sympózií na aktuálne vedecko-teoretické témy a podobne.

 

State and law

 The State and Law journal is a scientific-theoretical journal dealing with the issues of state and law science, legal history and individual branches of legal practice. It is issued four times a year. It is intended primarily for university teachers, researchers, doctoral students at law faculties, as well as the general legal public active in legal practice and in state and local authorities. It publishes original studies and articles from various branches of law, information, discussions, analyzes, scientific reports, reviews and annotations, as well as reports on the anniversaries of prominent representatives of the state and law sciences, as well as international conferences and symposia topics and the like.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici