print

IV. BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA / 4th CASTLE DAYS OF LAW IN BANSKÁ BYSTRICA

 

V dňoch 22. - 23. 11. 2018 sa na zámku Vígľaš konala už v poradí štvrtá medzinárodná konferencia „BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA“.

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujala každoročne zorganizovať všeobecnú právnickú konferenciu, ktorá má za cieľ zhromaždiť na jednom mieste odborníkov a akademikov z takmer všetkých právnych odborov a špecializácií za účelom spoločných rokovaní na vybrané témy. V atraktívnom prostredí Grandhotela Vígľaš sa tento rok zišlo takmer 120 odborníkov zo 6 krajín, medzi inými z Veľkej Británie, Nemecka či Talianska. Celá konferencia sa niesla v duchu nosnej témy: „Strategické determinanty kreovania právnych noriem“.

Po otvorení konferencie a úvodnom slove dekana PrF UMB doc. Turošíka, vystúpili v úvode konferencie v plenárnom zhromaždení vybraní rečníci s nosnými príspevkami konferencie. Potom sa jednotliví účastníci sústredili do sekcií podľa svojho záujmu či preferencií.

K dispozícii bola sekcia dejín štátu a práva a teórie štátu a práva s témou: „Právo a hodnoty – hodnoty v práve“, ktorú mohli účastníci navštíviť v tzv. Kongresovej sále Mateja Korvína. Sekciu súkromného práva s témou: „Rekodifikácia obligačného práva v Slovenskej republike“ bolo možné nájsť v tzv. Veľkej rytierskej sále.Sekciu verejného práva s témou: „Vplyv informačných a komunikačných technológii na normy verejného práva“ v tzv. Kongresovej sále kráľa Žigmunda. Sekcia medzinárodného  a európskeho práva s témou „Vplyv globalizácie na medzinárodné a európske legislatívne procesy“ zasadala v tzv. Červenom salóniku Účastníkom bola tento rok ponúknutá aj projektová sekcia s názvom „Bezpečnosť a migračné toky v Európskej únii“.

V príjemnom prostredí unikátnych rokovacích sál sa vytvorila priateľská vedecká diskusia, ktorá vyvrcholila vo večernej recepcii spojenej s kultúrno-spoločenským programom. Na ďalší deň konferencia pokračovala druhým rokovacím dňom a vyvrcholila slávnostným spoločným obedom. Sme veľmi radi, že práve Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela dokázala započať túto, veríme, že úspešnú tradíciu vedeckých podujatí organizovaných pod mottom „science and relax“, kde ponúka participantom vedecký zážitok na najvyššej úrovni garantovaný prítomnosťou európsky uznávaných odborníkov v oblasti práva a podporený možnosťami relaxu účastníkov v atraktívnom prostredí zámockého hotela Vígľaš.

Záverom ďakujeme všetkým, ktorí pomohli s organizovaním tejto konferencie, samotným účastníkom a tešíme sa na stretnutie na budúci rok na V. BANSKOBYSTRICKÝCH ZÁMOCKÝCH DŇOCH PRÁVA.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela