print

1. Deň doktorandov

Dňa 9. 3. 2016 sa na Právnickej fakulte UMB uskutočnil 1. Deň doktorandov. Iniciatíva vedenia fakulty sa prejavila v ponúknutí ďalšej aktivity vylepšujúcej portfólio služieb v rámci ponúkaného tretieho stupňa štúdia. Keďže doktorandi tak dennej ako aj externej formy sú v rámci svojej vedeckej činnosti povinní prezentovať ju vo vzťahu k širokej odbornej verejnosti, rozhodla sa Právnická fakulta ponúknuť im priestor na vzájomnú prezentáciu dosiahnutých výsledkov výskumu.  1. Deń doktornadov sa uskutočnil dňa 9.marca 2016. Úvodom sa na plenárnom zhromaždení doktorandom prihovorili dekan fakulty mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. a prodekan pre medzinárodné vzťahy, doktorandské štúdium a legislatívu Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., ktorí priblížili aktuálny stav a perspektívy doktorandského štúdia na PrF UMB, ako aj cieľ a plánovaný priebeh samotného vedeckého seminára - Dňa doktorandov. Následne sa doktorandi rozdelili do sekcii podľa študijných programov, kde predniesli svoje príspevky. Vďaka disciplinovanej pripravenosti účastníkov, ako aj odbornému vedeniu moderujúcich sa celý vedecký seminár niesol v duchu podnetnej diskusie, ktorá sa prirodzene vyvinula takmer po každom príspevku. Veríme, že práve takto strávený vedecký seminár dáva dobrý základ ďalšej zmysluplnej práci doktorandov v rámci tretieho stupňa štúdia na PrF UMB. Záverom chceme poďkovať všetkým, ktorí organizačne ale aj svojou účasťou podporili túto príjemnú vedeckú akciu.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela