print

Kriminalistika v praktických príkladoc

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru / KEÚ PZ / zorganizoval dňa 19.3.2015 v aule Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici jedenásty ročník odborného seminára  "Kriminalistika v praktických príkladoch" v spolupráci so Slovenskou kriminalistickou spoločnosťou a Právnickou fakultou UMB Banská Bystrica.  Odborný seminár otvoril riaditeľ ústavu plk. Ing. Ondrej Laciak, PhD. a prodekanka pre pedagogickú činnosť JUDr. Ivana Šošková, PhD.

Odborný seminár s názvom " Kriminalistika v praktických príkladoch " organizuje ústav od roku 2004 so zameraním na odbornú propagáciu znaleckej činnosti expertov - znalcov ústavu poskytnutím praktických poznatkov nielen pracovníkom ústavu ale predovšetkým rezortným, mimorezrtným záujemcom a študentom práva.

Odborného seminára sa zúčastnilo viac ako 300 pracovníkov MV SR, ktorých činnosť sa priamo aj nepriamo dotýka kriminalistickej techniky.

Seminára sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Kriminalistckého ústavu Praha a Centrálneho forenzného laboratória polície vo Varšave.

K celkovej účasti prispeli aj študenti  Právnickej fakulty UMB Banská Bystrica.

Na odbornom seminári odznelo spolu 16 prednášok a bolo prezentovaných 20 posterov z jednotlivých expertíznych oblastí, v ktorých je KEÚ PZ činný.

Pre každého účastníka seminára mali prezentované témy informačnú hodnotu. Po prednáškach a predovšetkým počas prestávok účastníci diskutovali nielen o odprezentovaných prednáškach, ale aj o aktuálnych záležitostiach v kriminalisticko-technickej praxi.

Prítomní si z odborného seminára odniesli poznatky, ktoré budú môcť uplatniť vo svojej práci. Zahraniční účastníci mali možnosť konzultácie prednesených tém a porovnanie ich so situáciou v podmienkach svojich krajín a zároveň vymeniť si s expertmi ústavu skúsenosti a aktuálne poznatky.

Študenti právnickej fakutky ktorí sa zúčastnili odborného seminára získali väčší rozhľad a cenné informácie z vedného odboru kriminalistika.

Prednášky ,ktoré odzneli na odbornom seminári vrátane posterov budú vydané v zborníku a publikované aj v elektronickom magazíne EXPERT, ktorý vydáva KEÚ PZ.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela