print

Návšteva Prezídia Policajného zboru SR a Národnej rady SR dňa 26. novembra 2014

Kriminalistika ako vedná disciplína je uznávanou vedeckou disciplínou s bohatým teoretickým základom, širokým spektrom vedeckých poznatkov, využívajúca celý rad  metód a poznatkov z iných vedných odborov, ktoré aplikuje na svoj predmet skúmania. Aj pre túto jej charakteristiku si mnohí študenti 1. ročníka magisterského štúdia zaradili v zimnom semestri Kriminalistiku ako jeden z predmetov do svojho študijného plánu. Keď sa nám naskytla možnosť zúčastniť sa dňa 26. novembra 2014 exkurzie do Bratislavy, v ktorej programe bola návšteva Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky a na spestrenie tiež návšteva Národnej rady Slovenskej republiky, s nadšením sme ju privítali.

V Bratislave sa program exkurzie začal  na Prezídiu Policajného zboru Slovenskej republiky. Privítali nás tu predstavitelia Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, konkrétne riaditeľ úradu pplk. Mgr. Michal Ondrkal a jeho zástupca plk. JUDr. Milan Janíček a zástupcovia Odboru pátrania a kriminalisticko-technických činností: riaditeľ plk. JUDr. Juraj Matiaško a jeho zástupca mjr. JUDr. Daniel Čechvala. Rovnako nás tu privítal aj náš pán dekan Mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., pod ktorého záštitou sa celá exkurzia konala. 

Na Prezídiu PZ SR sme sa zúčastnili celkovo troch zaujímavých odborných prednášok.

Prvá prednáška, ktorú viedol mjr. JUDr. Milan Gerthofer z odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície, bola zameraná na environmentálnu kriminalitu. V rámci nej sme boli oboznámení s obsahom tohto druhy kriminality a so základnými metódami pri jej objasňovaní.  Základ tejto problematiky tvoria trestné činy proti životnému prostrediu. Sú to trestné činy uvedené v druhom diely šiestej hlavy osobitnej časti Trestného zákona. Túto problematiku však nemožno zužovať len na ne, pretože určité aspekty sú obsiahnuté aj v iných ustanoveniach Trestného zákona. Zaujímavá bola časť prednášky o pytliactve ako neoprávnenom zasahovaní do výkonu práva poľovníctva alebo rybárstva. Ako sme sa dozvedeli, problémom je aj skutočnosť, že občania a často i príslušné orgány nevedia ako postupovať v prípade, keď majú podozrenie zo spáchania daného trestného činu. Nové poznatky sme získali aj o problematike nakladania s odpadmi a tiež o nedostatkoch súčasnej legislatívy v tomto smere.

Druhá prednáška v podaní mjr. JUDr. Daniela Čechvalu priniesla nielen teoretické, ale aj praktické poznatky o pátraní po osobách a veciach. Najprv nám bolo vysvetlené, aké úlohy majú jednotlivé zložky PZ pri takomto pátraní. Zaujali nás predovšetkým metódy a základné postupy pátrania. V rámci prednášky sme boli oboznámení s informačnými systémami pátrania, ktoré sú veľmi účinnou pomôckou pri pátraní, a tiež s funkcionalitou stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Za významné možno považovať, že aj občania majú v súčasnosti prístup do niektorých z týchto systémov (napr. hľadaných osôb, hľadaných vecí, hľadaných motorových vozidiel), a tak môžu aktívne spolupracovať pri pátraní. 

Tretia prednáška, ktorú viedol opäť mjr. JUDr. Daniel Čechvala bola nadviazaním na ohliadku miesta trestného činu simulovanej vraždy, realizovanej v októbri 2014 na našej fakulte. Tu sa okrem iného mnohí z nás sa prvýkrát stretli s pojmom „CSI efekt“, keďže ide o relatívne novodobý jav. Ako nám bolo vysvetlené, vznikol pod vplyvom seriálov z kriminalistického prostredia (napr. Kosti , NCIS, CSI... – odtiaľ názov), ktoré majú v súčasnosti veľkú sledovanosť, čím zároveň narastá záujem ľudí o kriminalistické disciplíny a kriminalistiku ako takú. Mnohí si však neuvedomujú, že v seriáloch je veľa vecí zjednodušených, resp. uniká im rozdiel medzi životnou a filmovou realitou. V rámci tohto efektu mnohí ľudia preceňujú význam a aktuálne možnosti forenzných disciplín, v dôsledku čoho sa vyšetrovatelia často stretávajú s nereálnymi požiadavkami výskumu dôkazov - jednak od radových občanov, ale aj  z radov odbornej verejnosti, napríklad sudcov a prokurátorov. Je preto dôležité, aby sme ako budúci právnici mali prehľad o reálnych možnostiach súčasnej kriminalistiky, nekládli nereálne požiadavky a nemali nereálne očakávania od výskumu dôkazov. 

Po obede na Prezídiu Policajného zboru naše ďalšie kroky viedli do Národnej rady Slovenskej republiky. Prehliadka priestorov parlamentu bola sprevádzaná odborným výkladom. Potom sme postupne prešli na balkón rokovacej sály, aby sme sa zúčastnili aspoň sčasti na rokovaní Národnej rady SR. Predsedal novozvolený predseda NR SR Peter Pellegrini. Keďže zasadacie priestory neboli zaplnené, asi s rovnakou  otázkou v mysli sme sa presunuli do priestorov, kde zasadajú výbory. Tu nás očakával poslanec Národnej rady SR a zároveň náš pán dekan Právnickej fakulty UMB Mojmír Mamojka. Umožnil nám „zasadnúť“ v priestoroch Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu mládež a šport, ktorému predsedá. Pán dekan spolu s pánom poslancom Dušanom Jariabkom nám  priblížili, ako Národná rada Slovenskej republiky funguje, čo spadá do kompetencií navštíveného výboru a dostali sme odpoveď aj na otázku -  prečo je rokovacia sála parlamentu takmer prázdna. Odpoveďou na ňu bolo oboznámenie prítomných s pracovným dňom poslanca, ktorého práca nespočíva len v účasti na rokovaniach, ale najmä na príprave legislatívnych návrhov a štúdiu rôznych materiálov. Procedúru legislatívneho procesu,  ktorú sme doteraz poznali ako teóriu, nám pán dekan priblížil premietnutú do praxe. My, študenti zvlášť oceňujeme, že všetky výklady, prednášky, diskusie boli poňaté s istým nadhľadom, v uvoľnenej atmosfére bez toho, aby bola ovplyvnená odbornosť a stratila sa podstata prezentovaných tém.

V mene všetkých zúčastnených študentov sa chcem poďakovať Vedeniu PrF UMB, predovšetkým pánovi dekanovi Mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Mojmírovi Mamojkovi, CSc. za výborný nápad a zabezpečenie exkurzie, jednak v spolupráci s Úradom kriminálnej polície a jednak za umožnenie návštevy NR SR. Taktiež ďakujeme pani prodekanke JUDr. Ivane Šoškovej, PhD. za „technickú“ organizáciu a logistiku. Ceníme si, že takouto veľmi vhodnou edukačnou formou sme mali možnosť získať nové, a pre študentov nie bežne prístupné poznatky a zážitky. Budeme sa tešiť na podobné akcie aj v budúcnosti.

Bc. Ján Čupka

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela