RSS RSS print

Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť . 2. aktualizované a doplnené vydanie

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc. a kol.
Vydavateľstvo:Aleš Čenek
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-7380-618-7
Počet strán:624

Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v pozmenenom zložení podujal spracovať 2. doplnené a podstatne prepracované vydanie učebnice Trestné právo hmotného – všeobecnú i osobitnú časť v jednom zväzku. Publikácia je spracovaná jedenásť rokov po rekodifikácii Trestného zákona a päť rokov po 1. vydaní. Zapracované sú v nej aktuálne informácie z oblasti trestného práva hmotného a súvisiacich právnych odvetví. Autori v nej reagujú na početné novely Trestného zákona, ako aj na zavedenie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Z hľadiska metodiky a obsahovej stránky rešpektuje učebnica potreby štúdia na právnických fakultách. Pri jej spracovaní sa prihliadalo na pedagogické a praktické skúsenosti autorov i na potreby praxe. Text učebnice umožňuje získať základný prehľad inštitútov trestného práva hmotného tak všeobecnej, ako i osobitnej časti v súlade so systematikou Trestného zákona. Výhodou vydania učebnice v jednom zväzku je, že študent má k dispozícii všeobecnú i osobitnú časť, ktoré spolu neoddeliteľne súvisia. Autorský kolektív verí, že učebnica sa stane pre študentov obľúbeným zdrojom informácií a radi ju odporučia svojim známym, ktorí majú záujem o aktuálne informácie z oblasti trestného práva

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela