Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Najnovšie zmeny zákonov z júna 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z júna 2023. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Priamo pri paragrafoch slovenských zákonov nájdete už nielen slovenskú, ale aj komplexnú českú judikatúru Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR, čím sme zdvojnásobili počet judikatúry označenej pri paragrafe zákona ako  JUD SK a JUD CZ s uvedením počtu judikátov.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

 

Predpisy účinné od 1.6.2023

 

 

1.

Zákonník práce č. 311/2001

ZMENY (6)

DS (1)

2.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005

ZMENY (3)

DS (2)

3.

Trestný poriadok č. 301/2005

ZMENY (13)

DS (2)

4.

Civilný sporový poriadok č. 160/2015

ZMENY (19)

DS (4)

5.

Civilný mimosporový poriadok č. 161/2015

ZMENY (5)

DS (4)

6.

Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015

ZMENY (1)

DS (2)

7.

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom č. 97/1963

ZMENY (1)

DS (1)

8.

Zákon o stavebnom sporení č. 310/1992

ZMENY (3)

 

9.

Zákon o sudcoch a prísediacich č. 385/2000

ZMENY (1)

DS (1)

10.

Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže č. 4/2001

ZMENY (1)

DS (1)

11.

Zákon o prokuratúre č. 153/2001

ZMENY (5)

DS (3)

12.

Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001

ZMENY (1)

DS (2)

13.

Zákon o cenných papieroch č. 566/2001

ZMENY (6)

DS (1)

14.

Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky č. 185/2002

ZMENY (4)

DS (1)

15.

Zákon o Štátnej pokladnici č. 291/2002

ZMENY (4)

 

16.

Zákon o sídlach a obvodoch súdov SR č. 371/2004

ZMENY (8)

DS (3)

17.

Zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004

ZMENY (1)

DS (2)

18.

Zákon o Environmentálnom fonde č. 587/2004

ZMENY (4)

 

19.

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004

ZMENY (1)

 

20.

Zákon o súdoch č. 757/2004

ZMENY (39)

DS (3)

21.

Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov č. 15/2005

ZMENY (6)

DS (1)

22.

Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá č. 669/2007

ZMENY (7)

DS (1)

23.

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti č. 297/2008

ZMENY (1)

DS (2)

24.

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami č. 414/2012

ZMENY (19)

DS (1)

 

Predpisy účinné od 4.6.2023

 

 

25.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva č. 180/2014

ZMENY (2)

DS (2)

 

Predpisy účinné od 22.6.2023

 

 

26.

Obchodný zákonník č. 513/1991

ZMENY (3)

 

27.

Zákon o účtovníctve č. 431/2002

ZMENY (17)

 

Ostatné predpisy s účinnosťou od júna 2023 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRU JUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom
zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISY PP, DÔVODOVÉ SPRÁVY DS a PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný
§ odkazuje;
PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných
drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info