Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Bulletin judikatúry - December 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám aktuálne číslo BULLETINU JUDIKATÚRY, v ktorom prinášame vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva.
       Nájdete ich taktiež priradené priamo k § dotknutých zákonov na našom portále zakony.judikaty.info , kde sa nachádza taktiež vyše 68.000 predpisov vrátane konsolidovaných znení zákonov od r. 1945 a všetky podzákonné predpisy a dôvodové správy na jednom mieste. Pri paragrafovom znení zákonov nájdete najnovšiu judikatúru súdov SR JUD SK a všetkých českých súdov NS ČR; US ČR; NSS ČR a KS ČR ako  JUD CZ, najnovšie právne vety, stanoviska, nálezy atď., vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu.
Ďalšie desiatky tisíc autorsky spracovaných rozsudkov, uznesení, stanovísk a rozhodnutí všetkých vyšších súdov SR a ČR nájdete na judikaty.info.

Aktuálne sme spustili revolučnú novinku ako jediní na Slovensku a v Českej republike  - INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY a odborných článkov, ktoré je mnohonásobne efektívnejšie ako v iných systémoch. To znamená, že to čo ste Vy alebo Vaši kolegovia hľadali  celé hodiny, nájdu teraz v našom systéme za pár minút.

Systém INTELIGENTNÉHO VYHĽADÁVANIA (ďalej INV) sa automaticky aktivuje pri zadaní troj- a viacslovných výrazov do hlavného okna vyhľadávania na www.judikaty.info  a po kliknutí na lupu alebo enter.

NOVÉ ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

1. Znemožnenie účasti na dražbe *

2. Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru *

3. Ak obvinený právo obhajovať sa prostredníctvom obhajcu nevyužije napriek zákonnému poučeniu zo strany orgánu činného v trestnom konaní, nemožno hovoriť o porušení práva na obhajobu *

4. Uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej nesprávnym užívaním poľovného revíru, 15-dňová prekluzívna hmotnoprávna lehota *

5. Výklad pojmu mzda a zahrnutie mimoriadnej odmeny do výpočtu priemerného mesačného zárobku na účely určenia výšky odstupného *

STARŠIE ZÁSADNÉ JUDIKÁTY
6. Odovzdanie nehnuteľnosti ako predmetu kúpy z kúpnej zmluvy *

7. Absencia zákonného začatia trestného stíhania pre skutky, pre ktoré bolo vznesené obvinenie *

8. Regresný nárok poisteného voči poisťovateľovi v prípade plnenia náhrady škody spôsobenej prevádzkou motorových vozidiel poisteným a premlčanie tohto nároku *

9. Rozhodnutie o organizačnej zmene spočívajúcej v zrušení pracovného pomeru *

10. Trestný čin nepriamej korupcie a jeho objektívna stránka *

OBČIANSKE PRÁVO

11. Výkon rodičovských práv. Starostlivosť súdu o maloletých *

12. Procesný postup, ktorým žalobca výslovne z dôvodu hospodárnosti žiada o pojednávanie bez jeho prítomnosti, nie je možné považovať za pasivitu žalobcu a formalisticky tak rozhodnúť rozsudkom pre jeho zmeškanie *

13. Výnimky zo zásady nemo plus iuris *

14. Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu v segmente poskytovania spotrebiteľských úverov *

15. Nič nebráni súdu v zmysle § 142 ods. 3 OZ zriadiť aj vecné bremeno k právu umiestnenia kanalizačnej prípojky vo vyporiadaných pozemkoch *

SPRÁVNE PRÁVO

16. Preskúmanie zákonnosti rozhodnutí prijatých organizáciou kolektívnej správy *

17. Náhrada škody vo veciach služobného pomeru colníkov *

18. Doručovanie výziev na zaplatenie *

19. Doba trvania zmluvy - presný termín konečnej splatnosti *

20. Zákaz diskriminácie - rasizmus *

Okrem toho máte v našom systéme výhodu koncentrácie všetkých zdrojov na jednom mieste:

• Najvyšší súd SR - 129.707 rozsudkov
• Ústavný súd SR - 47.238 rozhodnutí
• Krajské a okresné súdy SR - 378.172 rozsudkov

Taktiež tu nájdete rozsudky Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR – spolu vyše 185.000 rozsudkov.

Vyskúšajte si našu revolučnú novinku na vyhľadávanie rozsudkov

                                                 na 2 týždne bezplatne

V prípade, že sa chcete zaregistrovať bezplatne na skúšku, napíšte nám.

S pozdravom
Tím Judikáty