Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium je III. stupňom vysokoškolského vzdelania. Zameriava sa na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom prínose študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti právnej vedy.

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť doktoranda na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu získaním ucelených teoretických vedomostí a zvládnutím metodiky vedeckej práce a poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania.

Štúdium sa skladá zo študijnej a vedeckej časti. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky. Štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce.

Študijná časť doktorandského štúdia sa skladá z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Predmety sa ukončujú kolokviálnou skúškou po dohode s vyučujúcim. Výučba v dennom a externom štúdiu prebieha blokovo v prvom (príp. aj druhom) roku štúdia. Povinné predmety sa delia na fakultné (Teória práva Metodológia právnych vied), ktoré absolvujú všetci študenti doktorandského štúdia na fakulte, a predmety študijného programu, ktoré sú špecifické v závislosti od zvoleného študijného zamerania. Študent si po konzultácii so školiteľom vyberá aj 2 povinne voliteľné predmety a 1 výberový predmet zo svojho študijného plánu, tak aby získal aspoň 60 kreditov.

Podmienkou absolvovania doktorandského štúdia je aj jeho vedecká časť, ktorá sa skladá z povinných a povinne voliteľných predmetov. Na úspešné absolvovanie vedeckej časti je potrebné získať minimálne 120 kreditov. K povinným predmetom vedeckej časti patrí Metodológia vedeckého poznania a etika vedeckej práce 1 a Metodológia vedeckého poznania a etika vedeckej práce 2. Okrem týchto predmetov je potrebné odovzdať Písomnú prácu na dizertačnú skúšku, vypracovať Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality a predložiť Dizertačnú prácu. Za povinné predmety získa študent 90 kreditov. Na absolvovanie povinne voliteľných predmetov si študent vyberá z okruhov Publikačné výstupyAktívne zapojenie do riešenia výskumných projektovAktívne vystúpenie na konferenciách a Citácie a ohlasy, tak aby získal aspoň 30 kreditov.

Absolventom doktorandského štúdia fakulta udeľuje akademický titul „doktor", philosophiae doctor, v skratke "PhD".

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR má Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici priznané práva udeľovať akademické tituly "doktor" (philohophiae doctor) absolventom 3. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme týchto študijných programoch v študijného odboru Právo: 

  • Občianske právo
  • Obchodné a finančné právo
  • Trestné právo

 

REFERENTKY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA:

Jana Semjanová |
Jana Semjanová
Referentka, Študijné oddelenie - denné Bc. a PhD. štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Jana.Semjanova@umb.sk
č. 123 
048 446 3123, 0918 610 132

Eva Kukulová |
Eva Kukulová
Referentka, Študijné oddelenie - denné Mgr. štúdium a externé štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.kukulova@umb.sk
č. 123 
048 446 3124, 0918 901 724