Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Najnovšie zmeny zákonov z decembra 2022

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z decembra 2022. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Priamo pri paragrafoch slovenských zákonov nájdete už nielen slovenskú, ale aj komplexnú českú judikatúru Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR, čím sme zdvojnásobili počet judikatúry označenej pri paragrafe zákona ako JUD SK a JUD CZ s uvedením počtu judikátov.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

 

Predpisy účinné od 1.12.2022

 

 

1.

Zákon o dlhopisoch č. 530/1990

ZMENY (2)

 

2.

Zákon o matrikách č. 154/1994

ZMENY (1)

DS (1)

3.

Zákon o omamných látkach č. 139/1998

ZMENY (12)

 

4.

Zákon o hlásení pobytu občanov SR č. 253/1998

ZMENY (1)

DS (1)

5.

Zákon o sudcoch a prísediacich č. 385/2000

ZMENY (1)

 

6.

Zákonník práce č. 311/2001

ZMENY (1)

 

7.

Zákon o Štátnej pokladnici č. 291/2002

ZMENY (14)

 

8.

Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 

ZMENY (2)

 

9.

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004

ZMENY (1)

DS (2)

10.

Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky č. 371/2004

ZMENY (3)

DS (1)

11.

Zákon o ochrane nefajčiarov   č. 377/2004

ZMENY (1)

DS (1)

12.

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004

ZMENY (6)

DS (2)

13.

Zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004

ZMENY (9)

DS (1)

14.

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti č. 578/2004

ZMENY (9)

DS (1)

15.

Zákon o zdravotnom poistení  č. 580/2004

ZMENY (12)

DS (1)

16.

Zákon o zdravotných poisťovniach č. 581/2004

ZMENY (8)

DS (1)

17.

Zákon o tepelnej energetike č. 657/2004

ZMENY (32)

DS (1)

18.

Zákon o súdoch č. 757/2004

ZMENY (1)

DS (1)

19.

Trestný poriadok č. 301/2005

ZMENY (5)

DS (2)

20.

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí č. 305/2005

ZMENY (6)

DS (1)

21.

Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí č. 474/2005

ZMENY (2)

DS (1)

22.

Zákon o registri trestov č. 330/2007

ZMENY (2)

DS (1)

23.

Zákon o cestovných dokladoch č. 647/2007

ZMENY (9)

DS (1)

24.

Zákon o náhradnom výživnom č. 201/2008

ZMENY (4)

DS (5)

25.

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009

ZMENY (43)

DS (1)

26.

Zákon o pohrebníctve 131/2010

ZMENY (1)

DS (2)

27.

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011

ZMENY (2)

DS (1)

28.

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach č. 250/2012

ZMENY (4)

DS (1)

29.

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme 153/2013

ZMENY (2)

DS (2)

 

Predpisy účinné od 8.12.2022

 

 

30.

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach č. 250/2012

ZMENY (7)

DS (1)

31.

Zákon o energetike č. 251/2012

ZMENY (18)

DS (2)

 

Predpisy účinné od 15.12.2022

 

 

32.

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004

ZMENY (3)

DS (1)

 

Predpisy účinné od 31.12.2022

 

 

33.

Zákon o účtovníctve č. 431/2002

ZMENY (11)

 

Ostatné predpisy s účinnosťou od decembra 2022 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRUJUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom
zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISYPP, DÔVODOVÉ SPRÁVYDSa PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný
§ odkazuje;
PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných
drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info