Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Najnovšie zmeny zákonov z januára 2024

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z januára 2024. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

Pozor! NAJNOVŠIE TERMINY WEBINÁROV na budúci týždeň : Vzhľadom k tomu, že záujem o naše webináre na radikálne zefektívnenie práce s právnym obsahom, ktoré prebehli v tomto týždni, niekoľkonásobne presiahol počet dostupných miest na webinári, sme vytvorili ďalšie termíny na budúci týždeň, aby sme uspokojili všetkých záujemcov.  Prihlasovať sa na webináre môžete už tento týždeň na nižšie uvedených linkoch.

Okrem rôznych inovatívnych funkcií, ktoré sme pridali do systému v minulosti, Vám predvedieme naše najnovšie revolučné funkcie:

  • INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY SR a ČR, LEGISLATÍVY SR, ODBORNÝCH ČLÁNKOV z vyše 30 zdrojov, dôvodových správ a METODIKY A ROZHODNUTÍ Úradu pre verejné obstarávania, ktoré Vám ušetrí desiatky hodín zbytočnej práce. Postup fulltextového inteligentného vyhľadávania v plne zdigitalizovaných dokumentoch ÚVO bude vysvetlený na príklade vyhľadávania judikatúry, ale rovnaký postup platí aj pre dokumenty ÚVO
  • funkcia VYŠŠÍ STUPEŇ, ktorá umožňuje sledovať, či k rozhodnutiu súdu nižšieho stupňa (od úrovne krajských súdov) existuje rozhodnutie vyššieho stupňa
  • pre zdroj Ústavný súd SR sme zaviedli funkciu "Evidenčné číslo spisu", pod ktorým nájdete všetky dokumenty k danému prípadu (uznesenie, nález, odlišné stanovisko a pod.) vrátane samotného podania
  • spustili sme zdroj Najvyšší správny súd

Pre prihlásenie na Webinár je nutná registrácia v predstihu kliknutím na registračný link na práve jeden z termínov (obsahovo sú rovnaké): V registrácii prosím vyplňte svoju pracovnú emailovú adresu.

6.2.2024 o 10:00 - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link
8.2.2024 o 13:00 - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link

Registrujte sa čím skôr a zabezpečte si isté miesto na webinári, ktorý niekoľkonásobne zlepší Vašu prácu s právnym obsahom!

  Predpisy účinné od 1.1.2024    
 

Trestné právo, prokurátori, vnútro, policajti, vojaci

   
1. Zákon o obecnej polícii č. 564/1991 ZMENY (5) DS (2)
2. Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 473/2005 ZMENY (2) DS (2)
3. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti 583/2008 ZMENY (2) DS (2)
 

Podnikanie, dane, banky, finančníctvo, konkurz

   
4. Zákonník práce č. 311/2001 ZMENY (2)  
5. Zákon o bankách č. 483/2001 ZMENY (2)  
6. Zákon o cenných papieroch č. 566/2001 ZMENY (1) DS (1)
7. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 ZMENY (23) DS (2)
8. Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 ZMENY (3) DS (1)
9. Daňový poriadok č. 563/2009 ZMENY (7) DS (3)
10. Zákon o kolektívnom investovaní č. 203/2011 ZMENY (2) DS (1)
11. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012  ZMENY (2) DS (2)
12. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu č. 371/2014 ZMENY (1) DS (2)
13. Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev č. 309/2023 NOVÝ PR. DS (1)
 

Občan, verejná správa, samospráva

   
14. Zákon o stavebnom sporení č. 310/1992 ZMENY (5)  DS (1)
15. Zákon o štátnych sviatkoch č. 241/1993 ZMENY (1)  
16. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/1994 ZMENY (2)  
17. Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 ZMENY (1) DS (2)
18. Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 ZMENY (24) DS (5)
19. Zákon o prídavku na dieťa č. 600/2003 ZMENY (1) DS (1)
20. Zákon o životnom minime č. 601/2003 ZMENY (2) DS (1)
21. Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie č. 608/2003 ZMENY (3) DS (2)
22. Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004 ZMENY (13) DS (3)
23. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004 ZMENY (1) DS (1)
24. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 ZMENY (2) DS (3)
25. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004 ZMENY (1) DS (1)
26. Zákon o inšpekcii práce č. 125/2006 ZMENY (1) DS (4)
27. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010  ZMENY (9) DS (2)
28. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 ZMENY (21) DS (2)
29. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013 ZMENY (18) DS (1)
30. Zákon o sociálnej práci č. 219/2014 ZMENY (15) DS (3)
31. Zákon o úveroch na bývanie č. 90/2016  ZMENY (4)  
32. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy č. 177/2018 ZMENY (1) DS (2)
33. Zákon o financovaní voľného času dieťaťa č. 232/2022 NOVÝ PR.  
34. Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy č. 205/2023 NOVÝ PR. DS (1)
35. Zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie č. 526/2023 NOVÝ PR.  
 

Vláda, Ministerstvá

   
36. Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí č. 226/2011 ZMENY (1) DS (1)
37. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2024 č. 534/2023 NOVÝ PR.  
  Zdravotníctvo, šport    
38. Zákon o integrovanom záchrannom systéme č. 129/2002 ZMENY (1) DS (1)
39. Zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 ZMENY (4) DS (3)
40. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia č. 577/2004 ZMENY (8) DS (3)
41. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti č. 578/2004 ZMENY (21) DS (4)
42. Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 ZMENY (9) DS (1)
43. Zákon o zdravotných poisťovniach č. 581/2004 ZMENY (11) DS (5)
44. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia č. 447/2008 ZMENY (2) DS (1)
45. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 ZMENY (5) DS (2)
46. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme č. 153/2013 ZMENY (3) DS (4)
47. Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve č. 358/2021 ZMENY (2)
  DS (1)
48. Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti č. 540/2021 ZMENY (13) DS (2)
  Kultúra    
49. Zákon o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky č. 385/2008 ZMENY (4) DS (2)
50. Zákon o Audiovizuálnom fonde č. 516/2008 ZMENY (3) DS (2)
51. Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska č. 532/2010 ZMENY (1)  
52. Zákon o Fonde na podporu umenia č. 284/2014 ZMENY (2) DS (2)
 

Životné prostredie, príroda

   
53. Zákon o vodách č. 364/2004 ZMENY (3) DS (4)
54. Zákon o Environmentálnom fonde č. 587/2004 ZMENY (3) DS (1)
55. Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže č. 409/2011 ZMENY (3) DS (1)
56. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami č. 414/2012 ZMENY (2) DS (2)
57. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd č. 305/2018 ZMENY (2) DS (1)
58. Zákon o ochrane ovzdušia č. 146/2023 ZMENY (3)  
59. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia č. 190/2023 NOVÝ PR. DS (1)
  Ostatné    
60. Zákon o cenách č. 18/1996 ZMENY (4) DS (2)
61. Zákon o Matici slovenskej č. 68/1997 ZMENY (1)  
62. Zákon o vnútrozemskej plavbe č. 338/2000 ZMENY (18) DS (1)
63. Zákon o Železničnej spoločnosti, a. s. č. 259/2001 ZMENY (4) DS (1)
64. Zákon o štátnej štatistike č. 540/2001 ZMENY (3)
  DS (1)
65. Zákon o dráhach č. 513/2009 ZMENY (2) DS (2)
66. Zákon o doprave na dráhach č. 514/2009 ZMENY (30) DS (2)
67. Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 ZMENY (41) DS (1)
68. Zákon o radiačnej ochrane č. 87/2018 ZMENY (4)  
69. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke č. 106/2018 ZMENY (3) DS (2)
70. Zákon o verejnej osobnej doprave č. 332/2023 NOVÝ PR. DS (1)
  Predpisy účinné od 2.1.2024    
71. Zákon o priestupkoch č. 372/1990 ZMENY (3) DS (1)
72. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii č. 58/2014 ZMENY (9) DS (2)

Ostatné predpisy s účinnosťou od januára 2024 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRU JUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISY PP, DÔVODOVÉ SPRÁVY DS a PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný § odkazuje;
• PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných drobností na zefektívnenie Vašej práce.

Budeme veľmi vďační za Vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info

zakony.judikaty.info