Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Najnovšie zmeny zákonov z apríla 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z apríla 2023. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Priamo pri paragrafoch slovenských zákonov nájdete už nielen slovenskú, ale aj komplexnú českú judikatúru Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR, čím sme zdvojnásobili počet judikatúry označenej pri paragrafe zákona ako  JUD SK a JUD CZ s uvedením počtu judikátov.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

Predpisy účinné od 1.4.2023

1.

Stavebný zákon č. 50/1976

ZMENY (3)

 

2.

Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995

ZMENY (1)

 

3.

Exekučný poriadok č. 233/1995

ZMENY (47)

DS (1)

4.

Zákonník práce č. 311/2001

ZMENY (1)

DS (1)

5.

Zákon o integrovanom záchrannom systéme č. 129/2002

ZMENY (36)

DS (1)

6.

Zákon o Horskej záchrannej službe č. 544/2002

ZMENY (1)

DS (1)

7.

Zákon o životnom minime č. 601/2003

ZMENY (3)

DS (2)

8.

Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004

ZMENY (1)

DS (3)

9.

Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004

ZMENY (1)

DS (1)

10.

Zákon o patentových zástupcoch č. 344/2004

ZMENY (1)

DS (2)

11.

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004

ZMENY (2)

DS (3)

12.

Trestný poriadok č. 301/2005

ZMENY (2)

DS (2)

13.

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí č. 305/2005

ZMENY (2)

DS (2)

14.

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006

ZMENY (25)

DS (1)

15.

Zákon o cestnej premávke č. 8/2009

ZMENY (7)

DS (2)

16.

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR č. 526/2010

ZMENY (5)

DS (2)

17.

Zákon o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR č. 544/2010 

ZMENY (1)

DS (1)

18.

Zákon o dobrovoľníctve č. 406/2011

ZMENY (16)

DS (2)

19.

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov č. 530/2011

ZMENY (1)

DS (3)

20.

Zákon o integrovanej prevencii č. 39/2013

ZMENY (3)

DS (3)

21.

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013

ZMENY (18)

DS (1)

22.

Zákon o metrológii č. 157/2018

ZMENY (19)

DS (2)

23.

Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody č. 53/2023

NOVÝ PR.

 

Ostatné predpisy s účinnosťou od apríla 2023 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRU JUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom
zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISY PP, DÔVODOVÉ SPRÁVY DS a PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný
§ odkazuje;
PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných
drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
Tím Judikáty