Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Bulletin judikatúry - Január 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám aktuálne číslo BULLETINU JUDIKATÚRY, v ktorom prinášame vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva.
       Nájdete ich taktiež priradené priamo k § dotknutých zákonov na našom portále zakony.judikaty.info , kde sa nachádza taktiež vyše 68.000 predpisov vrátane konsolidovaných znení zákonov od r. 1945 a všetky podzákonné predpisy a dôvodové správy na jednom mieste. Pri paragrafovom znení zákonov nájdete najnovšiu judikatúru súdov SR JUD SK a všetkých českých súdov NS ČR; US ČR; NSS ČR a KS ČR ako  JUD CZ, najnovšie právne vety, stanoviska, nálezy atď., vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu.
Ďalšie desiatky tisíc autorsky spracovaných rozsudkov, uznesení, stanovísk a rozhodnutí všetkých vyšších súdov SR a ČR nájdete na judikaty.info.

Doplnili sme možnosť vyhľadávať starú judikatúru z papierových zbierok Najvyššieho súdu na základe R-značky od r.1960. Teraz ju máte možnosť nájsť digitalizovanú 4 spôsobmi a to na základe R - značky (pridali sme nové okienko na www.judikaty.info do rozšíreného vyhľadávania pod okienko spisovej značky), podľa spisovej značky, fulltextovo a priradenú pri §-och zákonov. 

Aktuálne sme spustili revolučnu novinku ako jediní nielen na Slovensku, v Českej republike, ale aj v Európe -INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY, ktoré je 10 až 20 násobne efektívnejšie ako v iných systémoch. To znamená, že to čo ste Vy alebo Vaši kolegovia hľadali  celé hodiny, najdú teraz v našom systéme za pár minút.
Systém INTELIGENTNÉHO VYHĽADÁVANIA (ďalej INV) sa automaticky aktivuje pri zadaní troj- a viacslovných výrazov do hlavného okna vyhľadávania na www.judikaty.info  a po kliknutí na lupu alebo enter.

Vyskúšajte si to sami! Vyhľadávanie judikatúry nebolo nikdy také rýchle a pohodlné!

NOVÉ ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

1. Zmena postavenia správcu bytového domu

2. Zriadenie vecného bremena za náhradu

3. Súbeh trestných činov

4. Inštitút zodpovedného aktuára

5. Zodpovednosť členov predstavenstva za náhradu škody spôsobenú porušením interných predpisov spoločnosti

STARŠIE ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

6. Ak záložný veriteľ, ktorý nie je súčasne oprávneným, nesúhlasí s exekúciou, nemožno ju legálne viesť

7. Vylučovacia žaloba - posudzovanie otázky vlastníckeho práva

8. Zmyslom využitia poriadkového opatrenia je zabezpečenie plynulosti postupu súdu v prebiehajúcom súdnom konaní

9. Povinnosť mlčanlivosti zakotvená v zákone o Policajnom zbore nebráni výsluchu policajta v procesnom postavení svedka

10. Pozitívny záväzok štátu viesť účinné vyšetrovanie sa vzťahuje len na veľmi závažné zásahy do samotnej podstaty práva

OBČIANSKE PRÁVO
11. Povinnosť poučiť stranu o práve zvoliť si advokáta

12. Zásah do osobnostných práv v dôsledku smrti blízkej osoby

13. Termín konečnej splatnosti úveru

14. Rozsudok pre uznanie nároku vo vzťahu k skúmaniu neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy

15. Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde

PRACOVNÉ PRÁVO

16. Právo na náhradu mzdy vznikne najskôr momentom oznámenia zamestnanca zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával

17. Organizačná zmena ako dôvod výpovede

18. K omeškaniu na strane zamestnávateľa s plnením náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru dochádza u jednotlivých náhrad miezd spravidla za ten-ktorý mesiac podľa toho, kedy u nich nastala splatnosť

19. Výplatný lístok zamestnanca nepredstavuje evidenciu jeho pracovného času, práce nadčas prípadne nočnej práce

20. Pracovný pomer na dobu určitú

Okrem toho máte na našom portáli výhodu koncentrácie všetkých zdrojov na jednom mieste:

• Najvyšší súd SR - 127.563 rozsudkov
• Ústavný súd SR - 44.814 rozhodnutí
• Krajské a okresné súdy SR - 369.373 rozsudkov
• EUR-LEX SR - 11.923 rozsudkov

Taktiež tu nájdete rozsudky Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR a EUR LEX ČR – spolu vyše 185.000 rozsudkov.

Vyskúšajte si našu revolučnú novinku na vyhľadávanie rozsudkov

                                                 na 2 týždne bezplatne

V prípade, že sa chcete zaregistrovať bezplatne na skúšku, napíšte nám.

S pozdravom
tím judikaty.info