Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Bulletin judikatúry - JANUÁR 2024

Dobrý deň,

prinášame Vám aktuálne číslo BULLETINU JUDIKATÚRY, v ktorom prinášame vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva.
       Nájdete ich taktiež priradené priamo k § dotknutých zákonov na našom portále zakony.judikaty.info , kde sa nachádza taktiež vyše 68.000 predpisov vrátane konsolidovaných znení zákonov od r. 1945 a všetky podzákonné predpisy a dôvodové správy na jednom mieste. Pri paragrafovom znení zákonov nájdete najnovšiu judikatúru súdov SR JUD SK a všetkých českých súdov NS ČR; US ČR; NSS ČR a KS ČR ako  JUD CZ, najnovšie právne vety, stanoviska, nálezy atď., vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu.
Ďalšie desiatky tisíc autorsky spracovaných rozsudkov, uznesení, stanovísk a rozhodnutí všetkých vyšších súdov SR a ČR nájdete na judikaty.info.

Aktuálne sme spustili revolučnú novinku ako jediní na Slovensku a v Českej republike  - INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY a odborných článkov, ktoré je mnohonásobne efektívnejšie ako v iných systémoch. To znamená, že to čo ste Vy alebo Vaši kolegovia hľadali  celé hodiny, nájdu teraz v našom systéme za pár minút.

Systém INTELIGENTNÉHO VYHĽADÁVANIA (ďalej INV) sa automaticky aktivuje pri zadaní troj- a viacslovných výrazov do hlavného okna vyhľadávania na www.judikaty.info  a po kliknutí na lupu alebo enter.

NOVÉ ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

1. Uplatnenie princípu okamžitej aplikovateľnosti novej procesnej úpravy na kauzálnu príslušnosť súdu na konanie o odvolaní v rodinnoprávnych veciach *

2. Pokiaľ ide o otázku, od kedy má žalobca nárok na úrok z omeškania z uplatnenej istiny, ústavný súd nepovažoval za správny gramatický výklad ustanovenia § 11 ods. 7 zákona o povinnom zmluvnom poistení, podľa ktorého sa poisťovňa dostala do omeškania *

3. Ak odvolací súd pri posúdení otázky platnosti/neplatnosti zmluvných dojednaní zmluvy o dielo neuskutočnil výklad sporných zmluvných dojednaní, odklonil sa od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu a nesprávne vec právne posúdil *

4. Zmena žaloby z dôvodu podstatnej zmeny alebo doplnenia rozhodujúcich skutočností *

5. Úmyslom zákonodarcu nebolo novelou zachovať kauzálnu a funkčnú príslušnosť súdov v zmenkových a šekových sporoch v konaniach začatých a neskončených do 31. mája 2023 *

STARŠIE ZÁSADNÉ JUDIKÁTY
6. Zodpovednosť za škodu. Motorové vozidlo. Pasívna legitimácia *

7. Neúčinné uspokojenie pohľadávky *

8. Odporovateľnosť právneho úkonu *

9. Insolvenčná situácia niektorej zo strán záväzkového vzťahu môže byť dôvodom, pre ktorý môže zákonodarca „in abstracto“ adekvátne obmedzovať jednostranné započítanie ešte viac *

10. Výsledky technickej expertízy zabezpečených elektronických pokladníc *

OBČIANSKE PRÁVO
11. Pojem "dôvody hodné osobitného zreteľa" podľa právnej doktríny *

12. O otázke obmedzenia úpravy určenia hodnoty nárokov pri jej zisťovaní podľa odhadu súdu v zmysle § 264 ods. 1 CSP *

13. Pri rozhodovaní o zvýšení náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia nemožno prihliadať aj na poškodenie zdravia, za ktoré už poškodenému napriek jeho ohodnoteniu v lekárskom posudku nebola osobitne poskytnutá náhrada *

14. Likvidácia dedičstva - speňaženie majetku *

15. Konanie o zapretie otcovstva - zastúpenie *

TRESTNÉ PRÁVO
16. Jednotlivé čiastkové útoky pokračovacieho trestného činu *

17. Nesúlad medzi výrokom o jeho vine a výrokom o treste obvineného *

18. Premlčacia lehota na uplatnenie náhrady škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. zomrelej osoby začína plynúť rovnako ako u spoluobvinených právoplatnosťou rozhodnutia o zastavení ich trestného stíhania *

19. Moment zabezpečenia súhlasu poškodeného *

20. Rozhodnutie súdu o upustení od výkonu trestu odňatia slobody *

Okrem toho máte v našom systéme výhodu koncentrácie všetkých zdrojov na jednom mieste:

• Najvyšší súd SR - 129.822 rozsudkov
• Ústavný súd SR - 47.494 rozhodnutí
• Krajské a okresné súdy SR - 383.138 rozsudkov

Taktiež tu nájdete rozsudky Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR – spolu vyše 185.000 rozsudkov.

Vyskúšajte si našu revolučnú novinku na vyhľadávanie rozsudkov

                                                 na 2 týždne bezplatne

V prípade, že sa chcete zaregistrovať bezplatne na skúšku, napíšte nám.

S pozdravom
Tím Judikáty