Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Bulletin judikatúry - Máj 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám aktuálne číslo BULLETINU JUDIKATÚRY, v ktorom prinášame vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva.
       Nájdete ich taktiež priradené priamo k § dotknutých zákonov na našom portále zakony.judikaty.info , kde sa nachádza taktiež vyše 68.000 predpisov vrátane konsolidovaných znení zákonov od r. 1945 a všetky podzákonné predpisy a dôvodové správy na jednom mieste. Pri paragrafovom znení zákonov nájdete najnovšiu judikatúru súdov SR JUD SKa všetkých českých súdov NS ČR; US ČR; NSS ČR a KS ČR ako  JUD CZ, najnovšie právne vety, stanoviska, nálezy atď., vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu.
Ďalšie desiatky tisíc autorsky spracovaných rozsudkov, uznesení, stanovísk a rozhodnutí všetkých vyšších súdov SR a ČR nájdete na judikaty.info.

Doplnili sme možnosť vyhľadávať starú judikatúru z papierových zbierok Najvyššieho súdu na základe R-značky od r.1960. Teraz ju máte možnosť nájsť digitalizovanú 4 spôsobmi a to na základe R - značky (pridali sme nové okienko na www.judikaty.info do rozšíreného vyhľadávania pod okienko spisovej značky), podľa spisovej značky, fulltextovo a priradenú pri §-och zákonov. 

Aktuálne sme spustili revolučnú novinku ako jediní nielen na Slovensku, v Českej republike, ale aj v Európe -INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY, ktoré je 10 až 20 násobne efektívnejšie ako v iných systémoch. To znamená, že to čo ste Vy alebo Vaši kolegovia hľadali  celé hodiny, najdú teraz v našom systéme za pár minút.
Systém INTELIGENTNÉHO VYHĽADÁVANIA (ďalej INV) sa automaticky aktivuje pri zadaní troj- a viacslovných výrazov do hlavného okna vyhľadávania na www.judikaty.info  a po kliknutí na lupu alebo enter.

Vyskúšajte si to sami! Vyhľadávanie judikatúry nebolo nikdy také rýchle a pohodlné!

NOVÉ ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

1. Ušlý zisk a predvídateľnosť škody

2. Vylúčenie veci zo súpisu majetku konkurznej podstaty

3. Objektívna súvislosť v páchaní čiastkových útokov

4. Prevod práva nájmu

5. Za predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa nepovažujú pohľadávky a záväzky, ktoré sa riadia všeobecným právnym režimom záväzkových vzťahov

STARŠIE ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

6. Kontrolná činnosť komisie nie je už zo samotnej podstaty tohto subjektu zameraná na bezprostrednú individuálnu ochranu subjektívnych práv dotknutých subjektov 

7. Konanie podnikateľa Zbierka NS 6/2021

8. Rozhodovanie vlastníkov spoločného poľovného revíru

9. Zápis konateľa do Obchodného registra. Povolenie na pobyt cudzincov Zbierka NS 6/2021

10. Podstatnými náležitosťami zmluvy o dielo sú dohoda o predmete plnenia a dohoda o cene diela, ako i záväzok ju zaplatiť

OBČIANSKE PRÁVO

11. K problematike určenia okamihu začiatku plynutia premlčacej doby celého zosplatneného dlhu v spotrebiteľských vzťahoch

12. Posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom tejto veci

13. Pre posúdenie vzniku podielového spoluvlastníctva k stavbe postavenej spoločnou činnosťou viacerých osôb je rozhodujúca dohoda uzavretá medzi nimi o založení spoluvlastníckych vzťahov

14. Právo spotrebiteľa žiadať primerané finančné zadosťučinenie

15. Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

TRESTNÉ PRÁVO

16. Trestný čin prijímania úplatku spáchaný verejným činiteľom

17. Nesprávne právne posúdenie zisteného skutku

18. Možnosť nahradenia väzby

19. Peňažný trest a jeho ukladanie

20. Nezákonne vykonané sledovanie osôb a vecí

Okrem toho máte na našom portáli výhodu koncentrácie všetkých zdrojov na jednom mieste:

• Najvyšší súd SR - 128.182 rozsudkov
• Ústavný súd SR - 45.769 rozhodnutí
• Krajské a okresné súdy SR - 375.340 rozsudkov

Taktiež tu nájdete rozsudky Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR – spolu vyše 185.000 rozsudkov.

Vyskúšajte si našu revolučnú novinku na vyhľadávanie rozsudkov

                                                 na 2 týždne bezplatne

V prípade, že sa chcete zaregistrovať bezplatne na skúšku, napíšte nám.

S pozdravom
Tím Judikáty