Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Bulletin judikatúry - November 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám aktuálne číslo BULLETINU JUDIKATÚRY, v ktorom prinášame vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva.
       Nájdete ich taktiež priradené priamo k § dotknutých zákonov na našom portále zakony.judikaty.info , kde sa nachádza taktiež vyše 68.000 predpisov vrátane konsolidovaných znení zákonov od r. 1945 a všetky podzákonné predpisy a dôvodové správy na jednom mieste. Pri paragrafovom znení zákonov nájdete najnovšiu judikatúru súdov SR JUD SK a všetkých českých súdov NS ČR; US ČR; NSS ČR a KS ČR ako  JUD CZ, najnovšie právne vety, stanoviska, nálezy atď., vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu.
Ďalšie desiatky tisíc autorsky spracovaných rozsudkov, uznesení, stanovísk a rozhodnutí všetkých vyšších súdov SR a ČR nájdete na judikaty.info.

Aktuálne sme spustili revolučnú novinku ako jediní nielen na Slovensku, v Českej republike, ale aj v Európe - INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY, ktoré je 10 až 20 násobne efektívnejšie ako v iných systémoch. To znamená, že to čo ste Vy alebo Vaši kolegovia hľadali  celé hodiny, najdú teraz v našom systéme za pár minút.
Systém INTELIGENTNÉHO VYHĽADÁVANIA (ďalej INV) sa automaticky aktivuje pri zadaní troj- a viacslovných výrazov do hlavného okna vyhľadávania na www.judikaty.info  a po kliknutí na lupu alebo enter.

NOVÉ ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

1. Pri elektronickom podaní dovolania prostredníctvom elektronickej schránky advokáta je na podpísanie a podanie tohto podania advokátskym koncipientom postačujúce oprávnenie udelené advokátom podľa § 13 ods. 4 písm. g) bodu 1 v spojení s § 13 ods. 6 a 7 zákona o e-governmente *

2. Výpoveď spolupracujúceho svedka je prípustným a validným dôkazom s preukaznou hodnotou, avšak súd sa musí dôkladne oboznámiť s výhodami, ktoré boli svedkovi poskytnuté a analyzovať motiváciu svedka odkrývať trestnú činnosť *

3. Právo na vrátenie daru okamihom smrti darcu zaniká a neprechádza na dedičov darcu *

4. Pohľadávku advokáta, nezbaveného povinnosti mlčanlivosti, na zaplatenie paušálnej odmeny za poskytovanie právnych služieb podľa zákona o advokácii, nie je možné postúpiť na základe zmluvy o postúpení pohľadávok na tretiu osobu, ktorá nepodlieha povinnosti mlčanlivosti *

5. Začatie dražobného konania spôsobuje, že premlčacia doba vo vzťahu k záložnému právu neplynie (spočíva) *

STARŠIE ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

6. Nová právna úprava civilného sporového konania už explicitne neobsahuje možnosť preskúmania znaleckého posudku iným znalcom, tzv. „kontrolný znalecký posudok“, ale prostredníctvom § 209 CSP sa zaviedol inštitút „súkromného znaleckého posudku“ *

7. Podmienky pre podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody *

8. Odklad vykonateľnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu nemá odkladný účinok vo vzťahu k možnému uplatneniu práva odporovať právnym úkonom úpadcu *

9. Zvláštna povaha opatrení - ustanovenia náhradného obhajcu prostredníctvom opatrenia *

10. Súhlas na vzatie obvineného do väzby zo strany ústavného súdu nenahrádza následné rozhodovanie všeobecných súdov o väzbe podľa všetkých štandardných zákonných kritérií *

OBČIANSKE PRÁVO
11. Na právny vzťah medzi dodávateľom služby "maliarske a natieračské práce" ako živnostníkom a objednávateľom spotrebiteľom sa nevzťahuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa *

12. Neexistencia dôvodov odstúpenia od zmluvy uvedených v odstúpení nevylučuje platnosť odstúpenia z iných skutočne existujúcich dôvodov *

13. Pri rozdielnych záveroch znaleckých posudkov nemôže súd bez náležitého odôvodnenia svojej úvahy „preferovať“ jeden znalecký posudok oproti inému len preto, že druhý znalecký posudok považoval za „kontrolný znalecký posudok“ *

14. Podanie novej žiadosti o prevod vlastníctva bytu má za následok vznik nového subjektívneho práva na prevod tohto vlastníctva *

15. V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník zaplatil ako cenu peňazí *

PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

16. Nie každá fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má automaticky nárok na priznanie peňažného príspevku *

17. Žiadne ustanovenie zákona o sociálnom poistení Sociálnej poisťovni neumožňuje v prípade nesúhlasu so stanoviskom subjektu prijaté stanovisko korigovať, či nahradiť ho výsledkom vlastného uváženia *

18. Hoci protokol o vykonanom dohľade na diaľku sám o sebe nemá povahu rozhodnutia vydaného v správnom konaní, je potrebné považovať ho za opatrenie, avšak len v rozsahu uloženia povinnosti dohliadanému subjektu a vyhodnotenia jeho námietok *

19. Vznik nároku na úrazový príplatok sa podmieňuje dočasnou pracovnou neschopnosťou vzniknutou v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania *

20. Posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a tým aj súvisiaceho zostatkového pracovného potenciálu je vecou výlučne odbornou - medicínskou, na ktoré súd nemá potrebné odborné znalosti *

Okrem toho máte v našom systéme výhodu koncentrácie všetkých zdrojov na jednom mieste:

• Najvyšší súd SR - 129.316 rozsudkov
• Ústavný súd SR - 47.049 rozhodnutí
• Krajské a okresné súdy SR - 378.172 rozsudkov

Taktiež tu nájdete rozsudky Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR – spolu vyše 185.000 rozsudkov.

Vyskúšajte si našu revolučnú novinku na vyhľadávanie rozsudkov

                                                 na 2 týždne bezplatne

V prípade, že sa chcete zaregistrovať bezplatne na skúšku, napíšte nám.

S pozdravom
Tím Judikáty