Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Bulletin judikatúry - Október 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám aktuálne číslo BULLETINU JUDIKATÚRY, v ktorom prinášame vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva.
       Nájdete ich taktiež priradené priamo k § dotknutých zákonov na našom portále zakony.judikaty.info , kde sa nachádza taktiež vyše 68.000 predpisov vrátane konsolidovaných znení zákonov od r. 1945 a všetky podzákonné predpisy a dôvodové správy na jednom mieste. Pri paragrafovom znení zákonov nájdete najnovšiu judikatúru súdov SR JUD SKa všetkých českých súdov NS ČR; US ČR; NSS ČR a KS ČR ako  JUD CZ, najnovšie právne vety, stanoviska, nálezy atď., vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu.
Ďalšie desiatky tisíc autorsky spracovaných rozsudkov, uznesení, stanovísk a rozhodnutí všetkých vyšších súdov SR a ČR nájdete na judikaty.info.

Aktuálne sme spustili revolučnú novinku ako jediní nielen na Slovensku, v Českej republike, ale aj v Európe - INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY, ktoré je 10 až 20 násobne efektívnejšie ako v iných systémoch. To znamená, že to čo ste Vy alebo Vaši kolegovia hľadali  celé hodiny, najdú teraz v našom systéme za pár minút.
Systém INTELIGENTNÉHO VYHĽADÁVANIA (ďalej INV) sa automaticky aktivuje pri zadaní troj- a viacslovných výrazov do hlavného okna vyhľadávania na www.judikaty.info  a po kliknutí na lupu alebo enter.

Ešte pripomíname, že sa môžete prihlásiť na Webinár ohľadom radikálneho zefektívnenia práce s judikatúrou a legislatívou, ktorý prebehne dňa 19.10.2023

Predstavíme Vám tiež nové revolučné funkcie:

  • INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY SR a ČR a ODBORNÝCH ČLÁNKOV, ktoré Vám ušetrí desiatky hodín zbytočnej práce
  • funkcia VYŠŠÍ STUPEŇ, ktorá umožňuje sledovať, či k rozhodnutiu súdu nižšieho stupňa (od úrovne krajských súdov) existuje rozhodnutie vyššieho stupňa
  • pre zdroj Ústavný súd SR sme zaviedli funkciu "Evidenčné číslo spisu", pod ktorým nájdete všetky dokumenty k danému prípadu (uznesenie, nález, odlišné stanovisko a pod.) vrátane samotného podania
  • spustili sme zdroj Najvyšší správny súd
  • zdigitalizovaná metodika a rozhodnutia ÚVO, na fulltextové vyhľadávanie prostredníctvom inteligentného vyhľadávania, ktoré boli doteraz dostupné iba v PDF

Pre prihlásenie na Webinár je nutná registrácia v predstihu, kapacita je obmedzená!

19.10.2023 webinár o 13:00 hod - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link

NOVÉ ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

1. Zmluva o úvere uzavretá medzi bankou a správcom bytového domu, ktorý koná v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri výkone správy bytového domu je spotrebiteľskou zmluvou *

2. Zvolanie členskej schôdze a náhradnej členskej schôdze družstva jedinou pozvánkou je postup v rozpore s ust. § 239 ods. 8 Obchodného zákonníka *

3. Prečin zatajenia veci - predmet útoku a objektívna stránka *

4. Určitú mieru napodobenia niektorých prvkov u rovnakého typu výrobku (tovaru) nie je možné vylúčiť, napodobnenie niektorých prvkov je teda prípustné, ak sú pre výrobok predurčené (funkčne, technicky, esteticky) *

5. Ústav pamäti národa nemožno považovať za subjekt zodpovedný za zásah spočívajúci v neoprávnenom evidovaní osoby vo zväzku ŠtB, nakoľko tento subjekt o evidovaní danej určitej osoby nerozhodoval a ani rozhodovať nemohol *

STARŠIE ZÁSADNÉ JUDIKÁTY
6. Náhrada trov konania - Civilný sporový poriadok zavádza novú definíciu trov konania *

7. Prevenčná povinnosť neznamená, že ide o povinnosť absolútnu, ktorá za každej situácie zabezpečí, že k žiadnej škode nepríde *

8. Ústavný súd môže rozhodnúť len o tom, čoho sa sťažovať domáva v petite *

9. Peňažné prostriedky na účte ako vec podľa Trestného zákona *

10. O trovách znaleckého dokazovania je potrebné rozhodnúť podľa analogického použitia ustanovenia § 258 CSP, ktoré upravuje problematiku svojou povahou najbližšiu trovám znalca *

OBČIANSKE PRÁVO
11. Predpokladá sa, že ak účastník zmluvy uvedie určitú adresu, tak tým vymedzil svoju dispozičnú sféru, kde má zabezpečenú možnosť oboznámiť sa s doručovanou zásielkou *

12. Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia vyplývajúci z Autorského zákona, nezakladá také hmotnoprávne postavenie autorov, či organizácií kolektívnych správ zastupujúcich autorov vo vzájomnom pomere medzi autormi *

13. Strata výhody splátok v spotrebiteľských vzťahoch *

14. Premlčacia doba pri poistnej udalosti *

15. Priznanie mimoriadneho výkonnostného bonusu *

TRESTNÉ PRÁVO
16. Použitie záznamu telekomunikačnej prevádzky ako dôkazu v inej trestnej veci v zmysle ustanovenia § 115 ods. 7 Trestného poriadku *

17. Zločin útoku na verejného činiteľa *

18. Neprípustnosť konania polície prostredníctvom agenta, ktoré spočíva v podnecovaní spáchania trestného činu *

19. Predchádzajúce právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin rovnakej povahy nemožno považovať za naplnenie zavinenia väzby žalobcom, ktorý sa domáha náhrady škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe *

20. Zabezpečenie znaleckého dokazovania v konaní pred súdom *

Okrem toho máte na našom portáli výhodu koncentrácie všetkých zdrojov na jednom mieste:

• Najvyšší súd SR - 129.223 rozsudkov
• Ústavný súd SR - 46.793 rozhodnutí
• Krajské a okresné súdy SR - 378.172 rozsudkov

Taktiež tu nájdete rozsudky Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR – spolu vyše 185.000 rozsudkov.

Vyskúšajte si našu revolučnú novinku na vyhľadávanie rozsudkov

                                                 na 2 týždne bezplatne


V prípade, že sa chcete zaregistrovať bezplatne na skúšku, napíšte nám.

S pozdravom
Tím Judikáty