Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Najnovšie zmeny zákonov z januára 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z januára 2023. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetnom mesiaci a zákony s najväčším počtom zmien.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

NEZABUDNITE !! : Bezplatný WEBINÁR na radikálne zefektívnenie práce s judikatúrou a legislatívou už dnes a zajtra!
Ešte pripomíname, že sa môžete prihlásiť na Webinár ohľadom radikálneho zefektívnenia práce s judikatúrou a legislatívou, ktorý prebehne dňa 25.1. a 26.1.2023.

Predstavíme Vám tiež našu najnovšiu revolučnú funkciu aj v európskom meradle: INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE s prvkami umelej inteligencie, a ako ho použijete pre niekoľkonásobné zefektívnenie svojej práce!
Pre prihlásenie na Webinár je nutná registrácia v predstihu, kapacita je obmedzená!

25.1.2023 (dnes) webinár o 10:00 hod - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link
26.1.2023 (štvrtok) webinár o 10:00 hod - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link

 

Predpisy účinné od 1.1.2023

 

 

 

Advokáti, sudcovia

 

 

1.

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom č. 97/1963

ZMENY (1)

DS (1)

2.

Zákon o sudcoch a prísediacich č. 385/2000

ZMENY (1)

DS (1)

3.

Zákon o súdnych úradníkoch č. 549/2003

ZMENY (1)

DS (2)

4.

Civilný mimosporový poriadok č. 161/2015

ZMENY (25)

DS (3)

 

Trestné právo, prokurátori, vnútro, policajti, vojaci

 

 

5.

Zákon o Policajnom zbore č. 171/1993

ZMENY (1)

DS (1)

6.

Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru č. 73/1998

ZMENY (2)

DS (2)

7.

Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov č. 328/2002

ZMENY (5)

 

8.

Trestný poriadok č. 301/2005 

ZMENY (13)

DS (1)

9.

Zákon o výkone väzby č. 221/2006

ZMENY (51)

DS (2)

10.

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z tr. činnosti č. 297/2008

ZMENY (1)

DS (1)

11.

Zákon o prevencii kriminality č. 583/2008

ZMENY (2)

DS (2)

12.

Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi č. 486/2013

ZMENY (14)

DS (1)

13.

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov č. 281/2015

ZMENY (13)

DS (1)

14.

Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave č. 378/2015

ZMENY (1)

DS (1)

15.

Zákon o štátnej službe č. 55/2017

ZMENY (1)

DS (1)

 

Školstvo

 

 

16.

Zákon o vysokých školách č. 131/2002

ZMENY (2)

 

17.

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 596/2003

ZMENY (4)

DS (2)

18.

Školský zákon č. 245/2008

ZMENY (1)

DS (1)

19.

Zákon č. 394/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

NOVÝ PR.

 

20.

Zákon č. 412/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

NOVÝ PR.

 

 

Podnikanie, dane, banky, finančníctvo, konkurz

 

 

21.

Živnostenský zákon č. 455/1991

ZMENY (2)

DS (1)

22.

Zákonník práce č. 311/2001

ZMENY (5)

DS (3)

23.

Zákon o účtovníctve č. 431/2002

ZMENY (6)

 

24.

Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003

ZMENY (75)

DS (8)

25.

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 462/2003

ZMENY (2)

 

26.

Zákon o obchodnom registri č. 530/2003

ZMENY (1)

DS (1)

27.

Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004

ZMENY (78)

DS (5)

28.

Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004

ZMENY (19)

DS (1)

29.

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005

ZMENY (11)

DS (3)

30.

Zákon o inšpekcii práce č. 125/2006

ZMENY (11)

DS (4)

31.

Daňový poriadok č. 563/2009

ZMENY (10)

DS (1)

32.

Zákon o kolektívnom investovaní č. 203/2011

ZMENY (5)

DS (1)

33.

Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní č. 442/2012

ZMENY (23)

DS (2)

34.

Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015

ZMENY (1)

DS (2)

35.

Zákon o štatutárnom audite č. 423/2015

ZMENY (2)

DS (3)

36.

Zákon o finančnej správe č. 35/2019

ZMENY (1)

DS (2)

37.

Zákon o podpore v čase skrátenej práce č. 215/2021

NOVÝ PR.

 

 

Občan, verejná správa, samospráva

 

 

38.

Stavebný zákon č. 50/1976

ZMENY (18)

DS (1)

39.

Zákon o pozemkových úpravách č. 330/1991

ZMENY (1)

DS (1)

40.

Zákon o štátnych sviatkoch č. 241/1993

ZMENY (1)

 

41.

Zákon o mene a priezvisku č. 300/1993

ZMENY (3)

 

42.

Zákon o sociálnom fonde č. 152/1994

ZMENY (1)

 

43.

Zákon o matrikách č. 154/1994

ZMENY (1)

 

44.

Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995

ZMENY (6)

DS (4)

45.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000

ZMENY (10)

 

46.

Zákon o prídavku na dieťa č. 600/2003

ZMENY (3)

DS (1)

47.

Zákon o životnom minime č. 601/2003

ZMENY (1)

DS (2)

48.

Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie č. 608/2003

ZMENY (6)

DS (1)

49.

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004

ZMENY (40)

DS (3)

50.

Zákon o ochrane nefajčiarov č. 377/2004

ZMENY (5)

DS (1)

51.

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004

ZMENY (1)

DS (3)

52.

Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 564/2004

ZMENY (1)

DS (1)

53.

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004

ZMENY (5)

DS (1)

54.

Zákon o rodine č. 36/2005

ZMENY (7)

DS (1)

55.

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele č. 305/2005

ZMENY (2)

DS (1)

56.

Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa č. 627/2005

ZMENY (2)

 

57.

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008

ZMENY (2)

 

58.

Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008

ZMENY (1)

DS (2)

59.

Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa č. 561/2008

ZMENY (2)

DS (1)

60.

Zákon o rodičovskom príspevku č. 571/2009

ZMENY (2)

DS (1)

61.

Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní č. 443/2010

ZMENY (2)

DS (3)

62.

Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí č. 226/2011

ZMENY (8)

DS (1)

63.

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania č. 150/2013

ZMENY (2)

DS (3)

64.

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013

ZMENY (4)

 

65.

Zákon o 13. dôchodku č. 296/2020

NOVÝ PR.

 

66.

Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch č. 376/2022

NOVÝ PR.

 

 

Vláda, Ministerstvá

 

 

67.

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy č. 575/2001

ZMENY (4)

DS (1)

68.

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2023 č. 526/2022

NOVÝ PR.

 

 

Zdravotníctvo, šport

 

 

69.

Zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004

ZMENY (10)

DS (3)

70.

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia č. 577/2004

ZMENY (2)

 

71.

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti č. 578/2004

ZMENY (37)

DS (2)

72.

Zákon o záchrannej zdravotnej službe č. 579/2004

ZMENY (1)

 

73.

Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004

ZMENY (26)

 

74.

Zákon o zdravotných poisťovniach č. 581/2004

ZMENY (68)

DS (1)

75.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006

ZMENY (19)

DS (3)

76.

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia č. 447/2008

ZMENY (8)

DS (2)

77.

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011

ZMENY (2)

DS (1)

78.

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme 153/2013

ZMENY (1)

DS (3)

79.

Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti č. 540/2021

ZMENY (7)

DS (1)

 

Kultúra

 

 

80.

Zákon o audiovízii č. 40/2015

ZMENY (3)

DS (2)

81.

Zákon o mediálnych službách č. 264/2022

NOVÝ PR.

DS (1)

 

Životné prostredie, príroda

 

 

82.

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 442/2002

ZMENY (3)

 

83.

Zákon o lesoch č. 326/2005

ZMENY (1)

DS (1)

84.

Zákon o prírodných liečivých vodách č. 538/2005

ZMENY (2)

DS (1)

85.

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006

ZMENY (1)

DS (1)

86.

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009

ZMENY (10)

DS (1)

87.

Zákon o energetike č. 251/2012

ZMENY (7)

DS (2)

88.

Zákon o odpadoch č. 79/2015

ZMENY (11)

DS (9)

89.

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje č. 302/2019

NOVÝ PR.

 

 

Ostatné

 

 

90.

Cestný zákon č. 135/1961

ZMENY (8)

DS (1)

91.

Zákon o Matici slovenskej č. 68/1997

ZMENY (2) 

DS (1)

92.

Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore č. 315/2001

ZMENY (16)

DS (1)

93.

Zákon o azyle č. 480/2002

ZMENY (7)

 

94.

Zákon o cestovných dokladoch č. 647/2007

ZMENY (9)

DS (1)

95.

Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES č. 528/2008

ZMENY (2)

DS (2)

96.

Zákon o cestnej premávke č. 8/2009

ZMENY (23)

DS (3)

97.

Zákon o pobyte cudzincov č. 404/2011

ZMENY (2)

DS (2)

98.

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke č. 106/2018

ZMENY (1)

DS (2)

99.

Zákon č. 413/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore

NOVÝ PR.

 

 

Predpisy účinné od 2.1.2023

 

 

100.

Zákon o cestnej premávke   č. 8/2009

ZMENY (7)

DS (1)

101.

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel č. 429/2022

NOVÝ PR.

 

102.

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy č. 575/2001

ZMENY (1)

 

 

Predpisy účinné od 12.1.2023

 

 

103.

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 442/2002

ZMENY (12)

 

104.

Zákon o vodách č. 364/2004

ZMENY (11)

DS (4)

105.

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007

ZMENY (50)

DS (1)

 

Predpisy účinné od 15.1.2023

 

 

106.

Zákon o Horskej záchrannej službe č. 544/2002

ZMENY (3)

 

Ostatné predpisy s účinnosťou od januára 2023 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRU JUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISY PP, DÔVODOVÉ SPRÁVY DS a PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný § odkazuje;
PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info