Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Rigorózne konanie

PRODEKAN PRE VEDU A VÝSKUM

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. |
prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Vedúci katedry 
Profesor 
milan.durica2@umb.sk
171 
048 446 3171

REFERENTKA PRE VEDU A VÝSKUM

Mgr. Michaela Lihanová |
Mgr. Michaela Lihanová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Michaela.Lihanova@umb.sk
č. 118 
048 446 3118, 0918 610 133

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K RIGORÓZNEMU KONANIU NA PRÁVNICKEJ FAKULTE UMB

 1. Absolvent právnickej fakulty, ktorý získal titul magister alebo absolvent, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie v príbuznom študijnom odbore môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Uchádzač môže podať prihlášku na rigoróznu skúšku najskôr v akademickom roku, ktorý nasleduje po akademickom roku, v ktorom ukončil svoje magisterské štúdium (ďalej ako „uchádzač“). 

 2. Na rigoróznu skúšku sa môže uchádzač prihlásiť na základe písomnej prihlášky na rigoróznu skúšku podanú dekanovi fakulty, ktorej obligatórnou súčasťou sú prílohy uvedené v čl. 4 ods. 3 Smernice dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici č. 1/2012 v znení novely a doplnenia č. 1/2014 a novely doplnenia 1/2015 o konaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v Prihláške na rigoróznu skúšku.
 3. Najneskôr súčasne s podaním prihlášky na rigorózne konanie uhradí uchádzač stanovený poplatok. Údaje k výške poplatku a k spôsobe platby sú bližšie uvedené v Smernici č. 5/2020 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním ved.-ped. titulov na UMB na ak. rok 2021/2022 a v Prihláške na rigoróznu skúšku.
 4. Po písomnom potvrdení prijatia prihlášky na rigoróznu skúšku dekanom fakulty uchádzač o rigorózne konanie do 30-tich dní podá písomnú žiadosť o potvrdenie témy rigoróznej práce /tlačivo bude prijatému uchádzačovi doručené poštou/.  Tému práce si uchádzač volí zo zoznamu tém alebo môže požiadať predsedu príslušnej rigoróznej komisie o schválenie vlastnej témy.

  Témy rigoróznych prác a otázky na rigoróznu skúšku sú zverejnené na stránke príslušnej katedry a závisia od výberu hlavného predmetu a povinne voliteľného predmetu rigorózneho konania.
  Katedra občianskeho a pracovného práva
  Katedra obchodného a finančného práva
  Katedra dejín štátu a práva
  Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
  Katedra správneho práva
  Katedra ústavného práva a teórie práva
  Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie

 5. Uchádzač nemôže ako rigoróznu prácu predložiť svoju diplomovú alebo inú kvalifikačnú prácu.

 6. Uchádzač o rigorózne konanie do dvoch rokov od schválenia témy rigoróznej práce predloží rigoróznu prácu.  

 7. Uchádzač v zmysle Dodatku č. 1/2021 k Smernici dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici č. 1/2012 v platnom znení predkladá rigoróznu prácu v elektronickej  podobe  jej  nahratím  do  systému evidencie záverečných prác v AIS2 (v systéme AIS musí byť označená ako „finálna“). Uchádzač je povinný nahrať prácu do systému AIS2 vo formáte PDF. Po nahratí práce v systéme AIS2 je uchádzač povinný zaslať podpísané čestné vyhlásenie o tom, že téma rigoróznej práce sa nezhoduje so žiadnou z tém predchádzajúcich kvalifikačných prác uchádzača a podpísaný analytický list, e-mailom na referát pre vedu a výskum Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, resp. na podateľni fakulty. 

  Rigorózna práca  musí byť vyhotovená v súlade s platnou Smernicou č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vedúceho ani školiteľa rigoróznej práce Právnická fakulta UMB neprideľuje, nakoľko rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

 8. Na riadne odovzdanú prácu, ktorá je evidovaná v systéme AIS vypracuje oponent oponentský posudok, ktorý sa doručí uchádzačovi najneskôr 15 dní pred konaním rigoróznej skúšky.

 9. V prípade, že oponent odporučí rigoróznu prácu na obhajobu, dekan fakulty uchádzačovi písomne oznámi miesto a termín konania rigoróznej skúšky, a to najneskôr do 15 dní pred konaním rigoróznej skúšky.

 10. Bližšie informácie sú uvedené v Smernici dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici č. 1/2012 v znení novely a doplnenia č. 1/2014 a novely doplnenia 1/2015 o konaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v Dodatku č. 1/2016 a v Dodatku č. 1/2021 k tejto smernici.