Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Občianske právo procesné I.

Cieľom výučby predmetu Občianske právo procesné I. je poskytnúť poslucháčom poznatky v tzv. civilnom procese ako najstaršej a najrozvinutejšej procesnej forme, pričom znalosti základných pojmov a inštitútov sú východiskom aj pre štúdium iných druhov procesov. Pri výučbe sa kladie dôraz najmä na správne pochopenie podstaty občianskeho procesu, na získanie poznatkov o tom, ako občiansky proces funguje, aké sú jeho ciele a tiež akými metódami dosahuje tieto zámery. Samotná pozornosť sa v rámci výučby tohto predmetu venuje aj problematike organizácie súdov, ich štrukturálnemu členeniu a zásadám organizácie v činnosti súdov.

V rámci výučby Občianskeho práva procesného I. sa študent postupne oboznámi s: Pojmom, povahou a prameňmi občianskeho práva procesného; Systematikou procesných predpisov; Vzťahom občianskeho práva hmotného a procesného, Charakteristikou civilného procesu; Princípmi a zásadami civilného procesu; Účelom a povahou civilného procesu; Právomocou súdov – pojem charakteristika; Príslušnosťou súdov - vecná, miestna a funkčná príslušnosť; Sranami sporu – ich procesnou subjektivitou a procesnou spôsobilosťou a priebehom konania na súde.

Prílohy ku stránke: