Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Základy pracovného práva

Cieľom predmetu je naučiť študentov správne sa orientovať v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, oboznámiť ich so všeobecnou časťou pracovného práva, s individuálnymi a kolektívnymi pracovnoprávnymi vzťahmi. Viesť študentov k správnej interpretácii a aplikácii pracovnoprávnych predpisov v praxi. Po úspešnom absolvovaní tohto predmetu sú študenti schopní na základe právnej analýzy vymedziť závislú prácu, tvoriacu základ pracovnoprávneho vzťahu. Predmet je zameraný na základnú orientáciu študentov v otázkach pracovnoprávnych vzťahov, ako aj vzťahov s nimi súvisiacich a z nich vyplývajúcich. Cieľom predmetu je aj rozšírenie právneho vedomia študentov, vzhľadom k predpokladu potrieb znalosti Zákonníka práce a orientácie v ňom z dôvodu jeho aplikovateľnosti v ich budúcej praxi. Študent bude schopný využívať poznatky pracovného práva nielen v kontexte slovenského prostredia, ale aj z pohľadu pracovného práva Európskej únie.