Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

OPH - vecné práva a dedičské právo

Cieľom výučby predmetu Občianske právo hmotné – vecné práva a dedičské právo, je poskytnúť študentovi informácie a vedomosti o predmetnej oblasti, ktorá je tak v bežnom živote, ako aj v právnej praxi , značne frekventovaná. Výučba sa zameriava najmä na vysvetlenie podstaty, základných pojmov, ako aj funkcie jednotlivých inštitútov vecného a dedičského práva. Zároveň, absolvovaním tohto predmetu by si mal študent osvojiť poznatky o právnej úprave vecného práva a dedičského práva a dokázať aplikovať teoretické poznatky v praxi. V rámci vecného práva sa študent postupne oboznámi s podstatou vlastníckeho práva, jeho výkonom a ochranou, druhmi spoluvlastníctva, držbou a vecnými právami k cudzím veciam. V oblasti dedičského práva študent získa vedomosť o podstate a funkcii dedenia. Oboznámi sa tak z teoretického, ako aj praktického hľadiska, s predpokladmi dedenia, s dedičskými titulmi (dedenie zo závetu a dedenie zo zákona), ako aj procesom nadobúdania dedičstva.