Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Katedra občianskeho a pracovného práva

Katedra občianskeho práva a pracovného práva pedagogicky a vedecky pôsobí v dvoch ťažiskových oblastiach slovenského súkromného práva  - v občianskom práve a v pracovnom práve. Občianske právo v právnom poriadku Slovenskej republiky s určitou dávkou zovšeobecnenia predstavuje tzv. všeobecné súkromné právo, čo zvýrazňuje jeho význam a dôležitosť aj pre nadväzujúce odvetvia (najmä obchodné právo a pracovné právo). Pracovné právo je samostatným kodifikovaným odvetvím práva, ktoré úzko súvisí s občianskym právom o. i. preto, že všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka ako základného súkromnoprávneho kódexu sa subsidiárne uplatňujú v pracovnoprávnych vzťahoch.

V rámci pedagogickej činnosti katedra zabezpečuje výučbu predmetov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v odbore právo. V bakalárskom a magisterskom stupni členovia katedry vyučujú povinné predmety: Občianske právo hmotné – všeobecná časť, Občianske právo hmotné – vecné práva a dedičské práva, Občianske právo hmotné – zodpovednosť a záväzkové právo, Občianske právo procesné I., Občianske právo procesné II., Základy pracovného práva a Pracovné právo. Medzi povinne voliteľné predmety zabezpečované katedrou patria: Rodinné právo, Medicínske právo, Klinika občianskeho práva I. a II., Exekučné právo, Právo duševného vlastníctva, Právo sociálneho zabezpečenia, Medzinárodné a európske pracovné právo a napokon tri predmety v anglickom jazyku:  Intellectual Property Law,  Consumer Law a International and European Labour Law. Z výberových predmetov katedra ponúka predmet Aktuálne otázky súkromného  práva.

Po úspešnej akreditácii počnúc akademickým rokom 2019/2020 katedra zabezpečuje aj výučbu povinných predmetov Občianske právo hmotné I, Občianske právo hmotné II, Civilné právo procesné a povinne voliteľných predmetov Dedičské právo, Dokazovanie v civilnom procese a Európske súkromné právo v doktorandskom študijnom programe 3.4.11. občianske 

Nosnou časťou výučby je občianske právo hmotné ako i občianske právo procesné, ktorých výučba  je zameraná na získavanie a prehlbovanie poznatkov, ktoré sú nevyhnutné aj pre štúdium ďalších nadväzujúcich právnych odvetví (ako napr. obchodné právo, pracovné právo a iné). Hlavným cieľom katedry v tejto oblasti je, aby si študenti osvojili poznatky teórie občianskeho práva, poznatky o právnej úprave v oblasti občianskeho práva a jeho jednotlivých inštitútoch a tieto dokázali aplikovať v praxi. Výsledkom by malo byť osvojenie si práce s právnymi predpismi, nadobudnutie teoretických poznatkov a základov právnickej terminológie, ako aj osvojenie si analytického myslenia za účelom vyjadrenia vlastného právneho názoru na základe získaných a osvojených vedomostí.

Katedra okrem toho zabezpečuje výučbu predmetov z oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, pričom cieľom vzdelávania v tejto oblasti je, aby si študenti osvojili pojmové vymedzenie pracovnoprávnych inštitútov, ktoré sú nevyhnutné pre uchopenie pracovného práva, ďalej získanie orientácie v systémoch a inštitútoch práva sociálneho zabezpečenia a neposlednom rade oboznámenie sa so základnými inštitúciami a dokumentmi medzinárodného a európskeho pracovného práva. Pri výučbe predmetov sa kladie dôraz na samostatnosť študenta, schopnosť logického myslenia a využitie už doteraz získaných poznatkov. Katedra považuje za dôležité, aby absolvent bol schopný využívať poznatky pracovného práva nielen v kontexte slovenského prostredia, ale aj z pohľadu pracovného práva Európskej únie.

Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa členovia katedry venujú širokému spektru problémov občianskeho a pracovného práva. Sú autormi a spoluautormi početných publikácií, monografií a učebníc  z občianskeho  a pracovného práva, štúdií a odborných a vedeckých článkov zaoberajúcich sa rozsiahlou občianskoprávnou a pracovnoprávnou problematikou.