Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Rodinné právo

Cieľom predmetu je výklad teoretických základov rodinného práva, objasnenie jednotlivých inštitútov a výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine, prípadne aj ďalších predpisov, ktoré obsahujú ustanovenia rodinného práva, pričom výučba reaguje na súčasný právny stav v tejto právnej oblasti.

     Predmet rodinné právo by mal študenta oboznámiť najmä s pojmom rodinné právo, inštitútom manželstva, jeho uzavretím a spôsobilosťou na uzavretie manželstva ako aj formami a právnymi následkami uzavretia manželstva, neplatnosťou manželstva, okolnosťami vylučujúcimi uzavretie manželstva,  vyhlásením manželstva za neplatné a jeho následkami. Ďalej sa zaoberá: výkladom práv a povinností manželov a ich jednotlivých druhov, zánikom manželstva, vzťahmi medzi rodičmi a deťmi – určenie materstva - určenie a zapretie otcovstva,  osvojením - pojem a podmienky osvojenia - vznik osvojenia - právne následky osvojenia - zrušenie osvojenia; poručníctvom a opatrovníctvom, vyživovacou povinnosťou – všeobecne o vyživovacej povinnosti, vznik  - rozsah  - zánik vyživovacej povinnosti - konanie o určenie výživného - druhy vyživovacích povinností.

 

Prílohy ku stránke: