Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Právo duševného vlastníctva

Predmet Právo duševného vlastníctva (ďalej aj „PDV“) všeobecne predstavuje toto právne odvetvie v právnohistorických ako aj aktuálnych spoločenských súvislostiach. Obsahom predmetu je najmä: Úvod do PDV (pojem duševné vlastníctvo, pramene PDV, miesto PDV v systéme slovenského práva, systém PDV); Úlohy a postavenie Úradu priemyselného vlastníctva v SR; Práva priemyselného vlastníctva na výsledky technickej tvorivej činnosti (patentové právo chránených vzorov a topografií polovodičových výrobkov, šľachtické právo); Práva priemyselného vlastníctva na označenie (obchodné mená, ochranné známky, označenie pôvodu výrobkov); Autorské právo (ďalej aj „AP“) ako aj práva príbuzné autorskému právu (náčrt historického vývoja AP, predmet AP, subjekty AP, obsah AP, autorské osobnostné právo, autorské majetkové právo, zmluvné a zodpovednostné vzťahy v autorskom práve, práva výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a organizácií rozhlasu a televízie); Súťažné právo v súvislosti PDV (protimonopolné právo, nekalá súťaž) + mediálne právo v súvislostiach PDV (tlač, rozhlas, televízia, internet); Medzinárodnoprávne súvislosti PDV (medzinárodné dohovory na ochranu duševného vlastníctva, medzinárodné vládne a mimovládne organizácie na ochranu duševného vlastníctva, základné zásady medzinárodnej spolupráce pri ochrane duševného vlastníctva).