Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Občianske právo procesné II.

Dôvodom a cieľom výučby predmetu Občianske právo procesné II. je poskytnúť študentom trvalé poznatky z tohto odboru, ktoré im budú slúžiť v ich právnej praxi, ale aj pri ďalšom odbornom vzdelaní. Výučba je zameraná hlavne na podrobný výklad nových civilnoprávnych predpisov a s ními súvisiacich ďalších predpisov.

Nové civilnoprávne predpisy obsahujú úpravu činnosti súdu v civilnoprávnej oblasti, a preto sú základnými právnymi predpismi pri výučbe občianskeho procesného práva. Pri výučbe tohto predmetu sa kladie dôraz na vysvetlenie procesu konania pred súdmi v civilných veciach, to znamená na poznatky o základných procesných inštitútoch, o procesných úkonoch súdu aj strán sporov. Samostatná pozornosť je venovaná jednotlivým konkrétnym druhom konaní pred súdom.

Základom výučby predmetu Občianske právo procesné II. je výklad a následná znalosť konania na súde  1. stupňa; spočívajúci vo výklade konkrétnych spôsobov začatia konania cez popis priebehu konania až po vydanie jednotlivých foriem súdnych rozhodnutí. Následne sa v rámci výučby predmetu Občianskeho práva procesného II. študent oboznámi s inštitútom opravného konania vychádzajúc z existujúcich opravných systémov cez výklad jednotlivých  konkrétnych opravných prostriedkov, ktoré upravujú civilnoprávne predpisy.

 

 

Prílohy ku stránke: