Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

OPH – zodpovednosť a záväzkové právo

V rámci výučby tohto predmetu získa študent prehľad o úprave záväzkového práva, ktoré tvorí najrozsiahlejšiu časť občianskeho práva a má význam z hľadiska celého súkromného práva. Hlavne pokiaľ ide o všeobecnú časť záväzkového práva, sú získané poznatky nevyhnutné pre štúdium aj ďalších nadväzujúcich právnych odvetví (obchodné, pracovné a iné). Výučba sa postupne zameriava na pojem a pramene záväzkového práva, na vznik, prvky a druhy záväzkovo-právneho vzťahu a tiež zabezpečenie, zmenu a zánik záväzkov. Pozornosť je ďalej venovaná vybraným zmluvným typom ako sú: kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, nájomná zmluva, príkazná zmluva,  zmluva o úschove, zmluva o ubytovaní, zmluvy o preprave a ďalšie. Obsahovým zameraním výučby je takisto úprava zmenkového práva a v závere semestra úprava  zodpovednostných právnych vzťahov v občianskom práve, osobitne záväzkov zo zodpovednosti za škodu a z bezdôvodného obohatenia.