Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Matúš Mendrej - Michaela Kútiková

NÁROK SPRÁVCU KONKURZNEJ PODSTATY NA DPH V KONANIACH PODĽA ŠTVRTEJ ČASTI ZÁKONA Č. 7/2005 Z.z. O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII.

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.106-112

Abstrakt

V zmysle ust. § 7a vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,vyhláška“), zákonodarca určil výšku preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v konaniach o oddlžení vo výške 500,- Eur. Z ust. § 166j ods. 5 ZKR vyplýva, že v konkurze má správca nárok na paušálnu odmenu, odmenu z výťažku a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania. Tieto nároky sa uhrádzajú z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu a z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho konkurznú podstatu.

Kľúčové slová

Správca konkurznej podstaty. Oddlženie. Odmena. Preddavok. Daň z pridanej hodnoty.

Prílohy ku stránke: