Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Štefan Varholík

KNOW-HOW V KONTEXTE SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/943 Z 8. JÚNA 2016 O OCHRANE NESPRÍSTUPNENÉHO KNOW-HOW A OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ (OBCHODNÉHO TAJOMSTVA)

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.213-223

Abstrakt

Subjekty pôsobiace v oblasti výskumu a inovácií sú v dôsledku globalizácie a neustáleho zdokonaľovania informačných a komunikačných technológií vystavené novým hrozbám neoprávneného získavania, využívania a sprístupňovania know-how. Cieľom príspevku je vymedzenie základného rámca mechanizmu ochrany know-how zakotveného Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva).

Kľúčové slová

Know-how. Neoprávnené získanie. Využitie a sprístupnenie know-how. Ochrana práv duševného vlastníctva.

Prílohy ku stránke: