Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Lenka Ušiaková – Jakub Dzimko

PRÁVNE POSTAVENIE ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA V ODDLŽENÍ FYZICKEJ OSOBY

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.202-212

Abstrakt

Inštitút oddlženia fyzickej osoby bol v roku 2017 zásadným spôsobom novelizovaný, pričom predmetná novela úplne transformovala tento inštitút insolvenčného práva. Príspevok sa zaoberá právnym postavením zabezpečeného veriteľa v procese oddlženia fyzickej osoby konkurzom, pričom analyzuje postavenie zabezpečeného veriteľa, jeho práva a povinnosti vo vzťahu k priebehu oddlženia fyzickej osoby podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Kľúčové slová

Oddlženie fyzickej osoby. Zabezpečená pohľadávka. Zabezpečený veriteľ.

Prílohy ku stránke: