Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Rímske právo II.

Predmet Rímske právo II. obsahovo nadväzuje na Rímske právo I., ktoré je k nemu preto podmieňujúcim predmetom.  Obsahom Rímskeho práva II. je tzv. osobitná časť rímskeho práva, zameraná najmä na inštitúty rímskeho obligačného práva. Obdobne má tento predmet teda propedeutický charakter, poskytujúci študentom terminologické a obsahové znalosti práva, obzvlášť súkromného. Aj tu sú základnou a integrálnou súčasťou výučby práve práca s dobovými prameňmi a prípadové štúdie. Študent tak po absolvovaní tohto predmetu bude v celosti ovládať základy systému súkromného rímskeho práva, dokáže analyzovať jednotlivé právne inštitúty a poukázať na význam rímskeho práva pre právo súčasné. Prostredníctvom praktických príkladov bude poznať techniku tvorby a aplikácie práva v jeho celistvosti.