Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Vývoj právnického stavu a právnických profesií

Absolvovaním predmetu študent získa prehľadné vedomosti o vývoji právnického stavu a právnických profesií. Tento výberové predmet poukazuje na samotné postavenie právnikov ako aj vznik samotných stavovských komôr a ich význam pre spoločnosť. Študent pochopí hlbšiu podstatu právneho stavu a jednotlivých právnických profesií v samotných historických súvislostiach so zameraním nielen na územie dnešného Slovenska ale v rámci celoeurópskeho kontextu.

Prílohy ku stránke: