Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Dejiny práva štátov Európy a USA

Predmet má za cieľ spojiť všeobecné dejiny štátu a práva (svetové) s prehľadom novodobého štátoprávneho vývoja krajín Európy a USA až po 20. storočie. Vďaka práci s dobovými dokumentmi bude študent po absolvovaní predmetu schopný historicko-právnej analýzy a komparácie, schopný kreatívneho analytického a syntetického myslenia. Dokáže objavovať a spájať z hľadiska štátoprávneho dejinné súvislosti, kriticky hodnotiť historické právne inštitúty, právne princípy, filozofické a hodnotové korene predovšetkým európskeho kontinentálneho práva, čiatočne i práva anglo-amerického. Bude schopný kreovať vlastný názor na súčasnú situáciu (nielen) v európskom priestore, dokáže rozumieť autentickému významu a obsahu dobových pojmov, objasniť význam a obsah právnych inštitútov, tieto následne prepájať s pozitívnym právom v rámci súčasných interpretačných schém.