Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Cieľom predmetu je prezentovať poznatky o vzniku a vývoji štátu a práva (verejného i súkromného) na našom území od najstarších predštátnych a následne štátnych foriem, cez feudálny uhorský štát, revolučný rok 1848/1849 a zmeny vedúce od feudálneho k budovaniu občianskeho štátu až po vytvorenie prvej československej republiky v roku 1918. Študent bude schopný analyticky, synteticky (kontextuálne systémovo) ako aj kriticky myslieť. Súčasne bude poznať základné právne pojmy a myšlienkové postupy spojené s aplikáciou a tvorbou práva tak, že mu poskytnú nevyhnutné vybavenie pre štúdium predmetov platného práva a po ukončení štúdia bude spôsobilý pristupovať k meniacim sa normatívnym právnym úpravám.