Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

České právne dejiny

Absolvovaním predmetu študent získa prehľadné vedomosti o vzniku a vývoji štátu a práva na území súčasnej Českej republiky od vzniku prvých štátnych útvarov, cez feudálny český štát, revolučný rok 1848/1849 až do vytvorenia prvej Československej republiky v roku 1918. Súčasťou získaných poznatkov študenta budú tiež hlavné rozdiely vo vývoji štátu a práva v Čechách a na Slovensku v rokoch 1918-1945. Študent bude schopný analyticky, synteticky (kontextuálne systémovo) ako aj kriticky myslieť. Súčasne bude oboznámený s kontinuálnym vývojom štátneho zriadenia, verejnej správy a súdnictva, ktoré tvorí základ pre podrobnejší výklad o právnych prameňoch, pričom dôraz sa kladie na vývoj základných inštitútov českého verejného a súkromného práva. Seminárna výučba je zameraná na rozbor konkrétnych právnych prameňov a v nich obsiahnutých právnych inštitútov. Uvedený predmet je doplňujúcim predmetom k výučbe Dejín štátu a práva na území Slovenska. Študentovi umožní vnímať slovenské právne dejiny v širšom kontexte stredoeurópskeho vývoja.