Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Konfesijné právo

Cieľom predmetu sú vzájomné vzťahy medzi štátom a cirkvou; patria medzi otázky, ktorá tak v minulosti, ako aj v prítomnosti boli a sú centrom pozornosti štúdia tak cirkevného, ako aj občianskeho práva. Vždy išlo o isté pozície pri vzájomných stykoch na poli mravného, právneho a spoločenského života. Absolvent predmetu sa bude orientovať v  problematike vymedzenia hraníc právneho vplyvu na spoločnosť a spoločenské dianie zo strany štátu aj zo strany cirkví a náboženských spoločností. Získané poznatky dokáže aplikovať so zreteľom na definovanie ich právomocí. Absolvent bude  schopný z pohľadu histórie a súčasnosti posúdiť podstatu a vývoj vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností na Slovensku, ktoré majú vždy korene a významné väzby v minulosti. Študent bude oboznámený s konfesijnou situáciou v krajinách Európskej únie a bude ovládať súčasné usporiadanie cirkevného územia Slovenskej republiky.