Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Rímske právo I.

Obsahom predmetu Rímske právo I. je najmä tzv. všeobecná časť rímskeho práva (charakteristika rímskeho právneho systému, základné pojmy a inštitúty, subjekty práva), ale aj vecné a procesné právo. Cieľom predmetu je podať základy poznania systému súkromného rímskeho práva, analyzovať jednotlivé právne inštitúty a poukázať na význam rímskeho práva pre súčasné platné právo väčšiny európskych krajín. Okrem toho má predmet aj propedeutický charakter,  poskytujúci študentom terminologické a obsahové znalosti práva, najmä súkromného. Integrálnou súčasťou výučby je práca s rímskoprávnymi prameňmi a zbierkou príkladov z praktických prípadov rímskeho práva.