Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Charakteristika katedry

Katedra dejín štátu a práva zabezpečuje výučbu predmetov priamo patriacich, ako aj úzko súvisiacich s odborom rímske právo (právna romanistika, lektúra rímskych textov, právnická latinčina), dejiny štátu a práva (na území Slovenska, ako i všeobecné, resp. svetové dejiny štátu a práva), cirkevné a konfesijné právo. Jej úlohou a cieľom je podať základné informácie o štáte a práve v ich historickom kontexte a napomôcť tak k uvedomovaniu si dosahu historického vývoja vied o štáte a práve pre súčasnosť. Okrem toho katedra zabezpečuje tiež metodologické predmety, zamerané na prípravu, tvorbu, kvalitné spracovanie a úspešnú obhajobu záverečných bakalárskych a diplomových prác v študijnom odbore právo a zároveň cudzojazyčné predmety súvisiace s odbroným zameraním katedry ( Roman law, Roman foundations of modern private law, Roemisches Recht mit Bezug auf das geltende Privatrecht). Portfólio ponúkaných predmetov dopĺňajú výberové predmety "Vývoj inštitútov súkromného práva" a "Vývoj právnickeho stavu a právnických profesii" či "České právne dejiny".