Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

The scientific-theoretical journal State and Law is published in printed and electronic form.

Individual issues of the Journal published in printed form are permanently archived in the institutions established on the basis of Act no. 212/1997 Coll. on compulsory copies of periodicals, non-periodical publications and reproductions of audiovisual works (https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-212). These are the following institutions: Slovak National Library, University Library in Bratislava, Center for Scientific and Technical Information, State Scientific Library in Banská Bystrica, State Scientific Library in Košice, State Scientific Library in Prešov, and the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

Individual issues of the Journal published in electronic form are permanently stored and are accessible on the website of the Faculty of Law of Matej Bel University in Banská Bystrica (see below).


Vedecko teoretický časopis Štát a právo je vydávaný v tlačenej a elektronickej podobe.  
 
Jednotlivé čísla časopisu vydávaného v tlačenej podobe sú trvale archivované v inštitúciách stanovených na základe zákona č. 212/1997 Z. z.  o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel (https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-212). Jedná sa o tieto inštitúcie: Slovenská národná knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, Centrum vedecko-technických informácií, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.  
 
Jednotlivé čísla časopisu vydávané v elektronickej podobe sú trvalo uchovávané a sú prístupné na stránke Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (viď nižšie).