Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Dlhodobý zámer rozvoja PrF UMB na roky 2021 - 2026

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „právnická fakulta" alebo „fakulta") bola zriadená na základe rozhodnutia Akademického senátu UMB z dňa 11. 5. 1995, vychádzajúceho z uznesenia vlády SR č. 256 z dňa 18. 4. 1995. Sídlom fakulty je mesto Banská Bystrica.

V súlade s ustanovením § 1 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poslaním právnickej fakulty, ako súčasti európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať vedecko-pedagogickú prácu v odbore vied o štáte a práve. Jej cieľom je tak predovšetkým pripravovať vysokokvalifikovaných a erudovaných odborníkov pre komplexné pokrytie všetkých oblastí právnej praxe.

Fakulta v hlavnej činnosti poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského stupňa, ďalšie vzdelávanie a udeľuje akademické a vedecko-pedagogické tituly v odbore Právo a k nemu prislúchajúcim študijným programom. Fakulta vykonáva základný a aplikovaný výskum, korešpondujúci s potrebami spoločnosti založenej na poznatkoch a s potrebami spoločenskej praxe, svojou publikačnou a vedeckou činnosťou udržiava a rozvíja hodnoty spoločenskej a právnej vedy.

Dlhodobý zámer rozvoja právnickej fakulty na roky 2021 – 2026 si kladie za cieľ posilňovať postavenie fakulty ako akademickej inštitúcie, ktorá vytvára predpoklady na uskutočnenie jej strategických zámerov, ktoré sú orientované na kvalitu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a ktorá bude preferovaná, ako domácimi, tak i zahraničnými študentmi.