Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

State and Law                                                                                                               

The State and Law journal (ISSN 2644-643X) is a scientific-theoretical journal dealing with the scientific issues of state and law, legal history and individual areas of legal practice. It is published four times a year (No. 1 is published as of 31.3., No. 2 - 3 is published as of 31.8. and No. 4 is published as of 31.12. of the respective calendar year). It is published by the Faculty of Law of the Matej Bel University in Banská Bystrica. It is primarily intended for university teachers, researchers, doctoral students at law faculties, as well as the general legal public active in legal practice and in state and local government bodies. It publishes original studies and articles from various fields of law, information, discussions, analyses, scientific reports, reviews and annotations, also anniversaries reports of prominent legal science of state and law representatives, as well reports from international conferences and symposia on current scientific-theoretical issues and the like.

The journal is included in the database:

https://doaj.org/toc/2644-643X?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221339-7753%22%2C%222644-643X%22%5D%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22_source%22%3A%7B%7D%2C%22track_total_hits%22%3Atrue%7D


Štát a právo

Časopis Štát a právo (ISSN 2644-643X) je vedecko-teoretickým časopisom pre otázky vedy o štáte a práve, právnej histórie a jednotlivých právnych odvetví právnej praxe. Je vydávaný 4x ročne (číslo 1 je vydávané k 31.3, dvojčíslo 2-3 je vydávané k 31.8. a číslo 4 je vydávané k 31.12 príslušného kalendárneho roka). Jeho vydavateľom je Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Časopis Štát a právo je určený predovšetkým vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom, študentom doktorandského štúdia na právnických fakultách, ako aj širokej právnickej verejnosti pôsobiacej v právnej praxi a v štátnych a samosprávnych orgánoch. Uverejňuje pôvodné štúdie a články z rôznych odvetví práva, informácie, diskusie, analýzy, správy z vedeckého života, recenzie a anotácie, ako aj správy k životným jubileám významných predstaviteľov vied o štáte a práve, taktiež z medzinárodných konferencií a sympózií na aktuálne vedecko-teoretické témy a podobne.

Časopis je zaradený do databázy:

https://doaj.org/toc/2644-643X?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221339-7753%22%2C%222644-643X%22%5D%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22_source%22%3A%7B%7D%2C%22track_total_hits%22%3Atrue%7D