Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

State and Law                                                                                                                    

The State and Law journal is a scientific-theoretical journal dealing with the scientific issues of state and law, legal history and individual areas of legal practice. It is issued four times a year. It is primarily intended for university teachers, researchers, doctoral students at law faculties, as well as the general legal public active in legal practice and in state and local government bodies. It publishes original studies and articles from various fields of law, information, discussions, analyses, scientific reports, reviews and annotations, also anniversaries reports of prominent legal science of state and law representatives, as well as accounts from international conferences and symposia on current scientific-theoretical issues and the like.

Štát a právo

Časopis Štát a právo je vedecko-teoretickým časopisom pre otázky vedy o štáte a práve, právnej histórie a jednotlivých právnych odvetví právnej praxe. Je vydávaný 4x ročne.  Je určený predovšetkým vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom, študentom doktorandského štúdia na právnických fakultách, ako aj širokej právnickej verejnosti pôsobiacej v právnej praxi a v štátnych a samosprávnych orgánoch. Uverejňuje pôvodné štúdie a články z rôznych odvetví práva, informácie, diskusie, analýzy, správy z vedeckého života, recenzie a anotácie, ako aj správy k životným jubileám významných predstaviteľov vied o štáte a práve, taktiež z medzinárodných konferencií a sympózií na aktuálne vedecko-teoretické témy a podobne.

Otvorený prístup : Časopis Štát a právo uverejňuje čísla s plne otvoreným prístupom, čo znamená, že všetky články sú dostupné na internete všetkým používateľom ihneď po uverejnení. Časopis Štát a právo je publikovaný na základe podmienok, čo znamená, že je povolené neobmedzené používanie, distribúcia a reprodukcia v akomkoľvek médiu za predpokladu, že pôvodné dielo je správne citované.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License