Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Repository policy / Autoarchivačná politika

The journal allows authors to deposit versions of their work (submitted version, accepted version, published version) in repository of their choice, without restrictions.


Časopis povoľuje autorom ukladať verzie ich prác (odovzdaná verzia, akceptovaná verzia, publikovaná verzia) na úložiskách podľa ich výberu, bez obmedzení.