Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA, o.z.

Darujte 2% zo zaplatenej dane občianskemu združeniu INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA a prispejte tak k podpore aktivít a rozvoju Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 IBAN: SK0411000000002942059320 

IČO: 51214466

Názov občianskeho združenia je INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA, o.z. (názov v slovenskom jazyku Právnický Inštitút Banská Bystrica, o.z., skratka IL BB). Občianske združenie je právnická osoba vytvorená podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov na realizáciu cieľa a činností.

IČO: 51214466

Občianske združenie pôsobí pri Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Sídlom občianskeho združenia / poštová adresa je:

INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA, o.z.
Komenského 3730/20
974 01 Banská Bystrica

Základným cieľom združenia je prispievať k rozvoju a propagácii vysokoškolského vzdelávania a právnych vied, ako aj k výskumu chránených záujmov a protispoločenskej činnosti vo verejnom a privátnom sektore.

Združenie dosahuje svoje ciele najmä v nasledovných činnostiach:

  • podpora organizovania vzdelávacích kurzov a seminárov, vedeckých a odborných konferencií, kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých a spoločenských podujatí doma a v zahraničí;
  • podpora účasti na seminároch, konferenciách, kultúrnych, umeleckých, vedeckých. športových a spoločenských podujatiach doma i v zahraničí;
  • podpora organizácie a zabezpečenia nosnej vedecko - výskumnej aktivity fakulty, medzinárodnej vedeckej konferencie "Banskobystrické zámocké dni práva";
  • podpora organizácie a zabezpečenia ďalších vedecko - výskumných aktivít fakulty;
  • podpora študijných a výskumných pobytov doma i v zahraničí, letných škôl s profesijným zameraním;
  • podpora študentov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici;
  • podpora publikačnej činnosti, nákup a vydávanie literatúry, vstup do medzinárodných vedeckých databáz;
  • podpora domáceho vedeckého časopisu Štát a právo;
  • podpora konzultačnej, analytickej a expertíznej činnosti v oblasti právnych vied, podpora činnosti recenzentov a oponentov.

Členom občianskeho združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, ak súhlasia so stanovami a cieľmi združenia. Členstvo je dobrovoľné a vzniká dňom schválenia písomnej žiadosti správnou radou. Dokladom členstva je potvrdenie vydané správnou radou.

Občianske združenie bolo dňom 13.11.2017 registrované na Ministerstve vnútra SR a v Evidencii občianskych združení.

Predsedníčkou Správnej rady INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA, o.z. je JUDr. Ľubica Saktorová PhD., LL.M., M.A.