Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Akademický senát Právnickej fakulty UMB je samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má 11 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti. Akademický senát najmä schvaľuje na návrh dekana alebo predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty a schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady fakulty. Volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana. Ďalej schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti fakulty.

Predseda AS PrF UMB

doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. |
doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, predseda Akademického senátu PrF UMB 
Docent 
Martin.Kubinec@umb.sk
253 
048 446 3253

Podpredsedníčka AS PrF UMB

JUDr. Andrea Barancová, PhD. |
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
andrea.barancova@umb.sk
č. 155 
048 446 3155

Tajomník AS PrF UMB

 

Členovia AS PrF UMB

doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. |
doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
daniela.gandzalova@umb.sk
č. 229 
048 446 3229

doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. |
doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
jaroslav.klatik@umb.sk
242 
048 446 3242

JUDr. Marian Ďurana, PhD. |
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
marian.durana@umb.sk
č. 233 
048 446 3233

JUDr.  Elena Júdová, PhD. |
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
161 
048 446 3161

doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD. |
doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Robert.Jager@umb.sk
165 
048 446 3165

Bc. Jakub Dzimko

Bc. Simona Smolková

Jenifer Jamborová

Dominika Soľavová