Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Akademický senát Právnickej fakulty UMB je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má 11 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti. Akademický senát najmä schvaľuje na návrh dekana alebo predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty a schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady fakulty. Volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana. Ďalej schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti fakulty.

Predseda AS PrF UMB

doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD. |
doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.
Vedúci katedry, predseda Akademického senátu PrF UMB 
Docent 
Martin.Kubinec@umb.sk
169 
048 446 3169

Podpredsedníčka AS PrF UMB

JUDr. Andrea Barancová, PhD. |
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Vedúca katedry 
Odborná asistentka 
andrea.barancova@umb.sk
234 
048 446 3234

Tajomník AS PrF UMB

 

Členovia AS PrF UMB

doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. |
doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
daniela.gandzalova@umb.sk
248 
048 446 3248

doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. |
doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
kamil.baranik@umb.sk
228 
048 446 3228

doc. JUDr. Marian Ďurana, PhD. |
doc. JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
marian.durana@umb.sk
243 
048 446 3243

JUDr.  Elena Júdová, PhD. |
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151

 JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM. |
JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Madar@umb.sk
163 
048 446 3163

 

Mgr. Jakub Dzimko |
Mgr. Jakub Dzimko
Doktorand 
 
jakub.dzimko@umb.sk
149 
048 446 3149

Mgr. Radka Kačáková |
Mgr. Radka Kačáková
Doktorandka, I. ročník 
 
radka.kacakova@umb.sk
242 
048 446 3242

Mgr. Lucia Šimová |
Mgr. Lucia Šimová
Doktorandka, I. ročník 
 
lucia.simova@umb.sk
240 
048 446 3240

Mária Jeremiášová

študentka 2. ročníka magisterského stupňa štúdia