Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Akademický senát Právnickej fakulty UMB je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má 12 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti. Akademický senát najmä schvaľuje na návrh dekana avnútorné predpisy fakulty a prerokúva návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady fakulty. Volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana.

 

Zloženie Akademického senátu Právnickej fakulty UMB pre roky 2023 - 2027

 

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.             predsedníčka Akademického senátu                                                                                                                                 - členka AS za zamestnaneckú časť ak. obce

JUDr. Elena Júdová, PhD., univ. doc.                      podpredsedníčka AS za zamestnaneckú časť                                                                                                                   - členka AS za zamestnaneckú časť ak. obce

prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.                     - členka AS za zamestnaneckú časť ak. obce

JUDr. Tatiana Jamrichová, PhD.                               - členka AS za zamestnaneckú časť ak. obce

JUDr. Miloš Maďar, PhD., LL.M                                 - člen AS za zamestnaneckú časť ak. obce

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.                               - členka AS za zamestnaneckú časť ak. obce

JUDr. Michal Úradník, PhD.                                       - člen AS za zamestnaneckú časť ak. obce

doc. JUDr. Adrián Vaško, PhD.                                  - člen AS za zamestnaneckú časť ak. obce

 Peter Synak                                                             podpredseda AS za študentskú časť                                                                                                                                    - člen AS za študentskú časť ak. obce

 Martin Minka                                                             - člen AS za študentskú časť ak. obce

 Nina Moresová                                                          - členka AS za študentskú časť ak. obce

 Mgr. Lucia Šimová                                                    - členka AS za študentskú časť ak. obce