Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Akademický senát Právnickej fakulty UMB je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má 11 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti. Akademický senát najmä schvaľuje na návrh dekana alebo predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty a schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady fakulty. Volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana. Ďalej schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti fakulty.

Predseda AS PrF UMB

doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD. |
doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.
Vedúci katedry, predseda Akademického senátu PrF UMB 
Docent 
Martin.Kubinec@umb.sk
169 
048 446 3169

Podpredsedníčka AS PrF UMB

JUDr. Andrea Barancová, PhD. |
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Vedúca katedry 
Odborná asistentka 
andrea.barancova@umb.sk
234 
048 446 3234

Tajomník AS PrF UMB

 

Členovia AS PrF UMB

doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. |
doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
daniela.gandzalova@umb.sk
248 
048 446 3248

doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. |
doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
kamil.baranik@umb.sk
228 
048 446 3228

JUDr. Marian Ďurana, PhD. |
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
marian.durana@umb.sk
243 
048 446 3243

JUDr.  Elena Júdová, PhD. |
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151

 JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM. |
JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Madar@umb.sk
163 
048 446 3163

 

Mgr. Dominika Kubošiová |
Mgr. Dominika Kubošiová
Doktorandka, II. ročník 
 
dominika.kubosiova@umb.sk
240 
048 446 3240

JUDr. Michal Úradník |
JUDr. Michal Úradník
Doktorand, III. ročník 
 
michal.uradnik@umb.sk
149 
048 446 3148

Jenifer Jamborová

študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia

Mária Jeremiášová

študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia