Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Obchodné právo II

Povinný predmet Obchodné právo II sú spolu s povinným predmetom Obchodné právo I ťažiskovými predmetmi, vyučovanými členmi oddelenia. V rámci výučby tohto predmetu študent získa širší teoretický základ v problematike obchodného práva a schopnosť správne analyzovať a aplikovať súvisiace právne predpisy. V rámci výučby formou prednášok a cvičení získa študent hlbší prehľad o špecifikách uzatvárania obchodných kontraktov, ich vzniku, zmeny, zabezpečenia a zániku. Druhá časť semestra je venovaná jednotlivým pomenovaným zmluvným typom, upravených v Obchodnom zákonníku.

OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z PREDMETU OBCHODNÉ PRÁVO II.

 

Na ústnej skúške si študent vyžrebuje dve otázky, jedna otázka je z prvej časti a druhá otázka z druhej časti nižšie uvedených otázok:

 

 1. časť:

 1. Obchodné záväzkové vzťahy – základné princípy záväzkových vzťahov. Vzťah Obchodného a Občianskeho zákonníka a ich aplikácia z hľadiska právnej úpravy záväzkových vzťahov.
 2. Absolútne obchody. Relatívne obchody.
 3. Kombinované obchody. Fakultatívne obchody. Spotrebiteľské obchody
 4. Osobitné ustanovenia o právnych úkonoch a o uzavieraní zmlúv v obchodnom práve
 5. Verejný návrh na uzavretie zmluvy
 6. Obchodná verejná súťaž
 7. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy a nepomenované zmluvy
 8. Zabezpečenie obchodných záväzkov – princípy, funkcie, spôsoby, vzťah medzi zabezpečovacími inštitútmi obchodného a občianskeho práva
 9. Zmluvná pokuta a uznanie záväzku 
 10. Ručenie
 11. Banková záruka
 12. Zánik záväzku jeho splnením – spôsob splnenia
 13. Zánik záväzku jeho splnením - miesto a čas plnenia
 14. Odstúpenie od zmluvy a  odstupné a ich vzájomný vzťah.
 15. Dodatočná nemožnosť plnenia a zmarenie účelu zmluvy
 16. Započítanie pohľadávok a porovnanie so započítaním pohľadávok podľa Občianskeho zákonníka. Spôsob započítania pohľadávok
 17. Omeškanie veriteľa a jeho právne následky
 18. Omeškanie dlžníka a jeho právne dôsledky
 19. Právna úprava zodpovednosti za škodu v obchodných záväzkových  vzťahoch – všeobecné predpoklady a princípy. Porovnanie zodpovednosti za škodu v Obchodnom a Občianskom zákonníku.
 20. Spôsob a rozsah náhrady škody v obchodnom práve.
 21. Premlčanie v obchodnom práve – všeobecné zásady. Trvanie, spočívanie a pretrhnutie premlčacej doby. Všeobecná dĺžka premlčacej doby v obchodnom práve. Porovnanie s Občianskym zákonníkom.

2. časť:

 1. Vymedzenie kúpnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka a jej porovnanie s občiansko-právnou úpravou. Porovnanie s inými zmluvnými typmi
 2. Vady tovaru pri kúpnej zmluve, nároky pri vadnom plnení z kúpnej zmluvy
 3. Práva a povinnosti kupujúceho z kúpnej zmluvy. Nadobudnutie vlastníckeho práva pri kúpnej zmluve
 4. Práva a povinnosti predávajúceho z kúpnej zmluvy
 5. Osobitné dojednania v súvislosti s kúpnou zmluvou
 6. Zmluva o predaji podniku, právna ochrana veriteľov
 7. Zmluva o kúpe prenajatej veci, operatívny a finančný lízing
 8. Zmluva o úvere, porovnanie zmluvy o pôžičke a zmluvy o úvere
 9. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva, vzťah právnej úpravy k iným zmluvným typom
 10. Zmluva o uložení veci a zmluva o skladovaní
 11. Zmluva o dielo – základná charakteristika. Cena za dielo
 12. Vady diela. Nároky pri vadnom plnení zo zmluvy o dielo
 13. Mandátna zmluva
 14. Komisionárska zmluva
 15. Zmluva o kontrolnej činnosti
 16. Zasielateľská zmluva
 17. Zmluva o preprave veci
 18. Zmluva o nájme dopravného prostriedku. Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
 19. Zmluva o sprostredkovaní
 20. Zmluva o obchodnom zastúpení. Druhy obchodného zastúpenia. Zánik obchodného zastúpenia
 21. Zmluva o tichom spoločenstve
 22. Zmluva o otvorení akreditívu. Zmluva o inkase
 23. Zmluva o bankovom uložení veci. Zmluva o bežnom  účte. Zmluva o vkladovom účte
Prílohy ku stránke: