Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Charakteristika katedry

Katedra obchodného a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zabezpečuje predovšetkým výučbu ťažiskových predmetov magisterského štúdia, ktorými sú obchodné právo a finančné právo. Aj napriek tomu, že obchodné právo patrí do subsystému súkromného práva a finančné právo do subsystému verejného práva, navzájom spolu úzko súvisia. Početné prieniky nachádzame napr. v tom, že Obchodný zákonník sa vzťahuje aj na podnikanie bánk a upravuje bankové zmluvné typy a naopak, normy finančného práva významne ovplyvňujú podnikateľskú činnosť (napr. v oblasti priamych a nepriamych daní, cla atď.).

Trhová ekonomika je založená na súkromnom podnikaní, ktorého právnu reguláciu zabezpečujú najmä právne predpisy, ktoré patria z hľadiska pedagogického do obchodného práva. Takto katedra v rámci výučby obchodného práva poskytuje budúcim absolventom právnickej fakulty nevyhnutné vedomosti pre aplikačnú prax, pretože podľa štatistík a poznatkov z právnej praxe, prevažná časť absolventov sa v praxi venuje obchodnému právu. V rámci výučby obchodného práva poskytuje katedra cenné poznatky potrebné aj pre ostatné pozitívno-právne predmety, ktoré sa vyučujú na fakulte týkajúce subjektov práva. V tejto oblasti je kladený dôraz na obchodné spoločnosti, družstvá, podnikateľov – fyzické osoby a supranacionálne právne formy, ktoré tvoria rozhodujúce podnikateľské subjekty.

Podnikanie má v mnohých oblastiach aj verejnoprávne aspekty, a preto katedra zabezpečuje v potrebnom rozsahu súčasne výučbu hospodárskeho práva, čím absolvent získa ucelené a komplexné poznatky o právnej regulácii podnikania a fungovaní trhovej ekonomiky. Členovia katedry sú si vedomí toho, že okrem poznania základných inštitútov a právno-teoretických aspektov vyučovaných predmetov, je nevyhnutné pripraviť absolventov právnickej fakulty aj na aplikačnú prax. Z týchto dôvodov katedra ponúka v rámci povinne voliteľných a výberových predmetov najmä také predmety, ktoré sú vyslovene orientované na výkon právnickej profesie. V rámci týchto predmetov realizuje katedra so študentmi každoročne simulovaný súdny spor v pojednávacej miestnosti fakulty, ako aj Krajského súdu v Banskej Bystrici a prípravu rôznych právnych dokumentov, ktoré sa v právnej praxi najviac vyskytujú (žaloby, zmluvy, právne analýzy, apod.). 

V rámci výučby finančného práva absolvent získa základný prehľad v problematike rozpočtového práva, daňového práva, menového práva, devízového práva, poplatkového práva, colného práva a práva finančného trhu. Študent má zároveň k dispozícii aj výber z povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov, ktoré sú zamerané na špecifické a aplikačné otázky napríklad daňového práva, práva európskych štrukturálnych a investičných fondov. Katedra zabezpečuje aj výučbu predmetov Základy financií a Všeobecnej ekonomickej teórie, a to s prepojením na súvisiace oblasti práva. 

Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na vedeckom živote v rámci domácich a zahraničných konferencií, sú autormi viacerých monografií, komentárov k zákonom, vedeckých prác, odborných štúdií, odborných článkov v domácich a zahraničných periodikách. Uvedená skutočnosť, vrátane praktických skúseností získaných členmi katedry v rámci výkonu praxe advokáta a sudcu sú zárukou prepojenia teórie s praxou. 

Katedra  zároveň úzko spolupracuje s príbuznými katedrami právnických fakúlt na Slovensku a v zahraničí, a jej členovia sa zúčastňujú domácich a medzinárodných konferencií. Zároveň pôsobia ako členovia komisií pre doktorandské, habilitačné a inauguračné konania, resp. vystupujú v týchto konaniach ako oponenti. V rámci riešenia výskumných úloh katedra úspešne riešila projekt VEGA č. 1/0625/09: „Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky" a projekt VEGA č. 1/0894/12: „Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok".

Pre budúcu úspešnú prax absolventa právnickej fakulty je získanie poznatkov z oblasti obchodného a finančného práva nevyhnutnosťou.

 

Štúdium obchodného a finančného práva poskytuje študentom znalosti o problematike obchodného práva a schopnosti správne analyzovať a aplikovať súvisiace právne predpisy, zorientovať sa v oblasti rozpočtového práva, bankovníctva, poisťovníctva, colníctva a devízového práva.